Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bk 375/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...
wypadku (art. 62 § 2 pkt 1 i 3), kiedy wstrzymywanie jest niedopuszczalne. W pierwszym, jeżeli zachodzi możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności lub ustawa...

II OZ 323/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

natychmiastowej wykonalności, do którego Spółka w pełni się zastosowała i wszelkie prace związane z wycinką drzew zostały wstrzymane. W związku z powyższym, w ocenie Wójta...
. wstrzymanie działań polegających na wycince drzew rosnących na działkach nr [...] i [...] w miejscowości Ł.. Decyzja ta nie jest ostateczna, jednakże został jej nadany rygor...

III SA/Gl 700/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-22

przepisu uchwały nie wynika bowiem, czy nadano decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium rygoru natychmiastowej wykonalności, a także, czy możliwe będzie pozbawienie...
było wprowadzenie zasady, że decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium nadawany będzie rygor natychmiastowej wykonalności, a także, czy możliwe będzie pozbawienie stypendium z mocą...

IV SA/Wr 132/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-29

, które również wypowiadają się w tej kwestii. I tak o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji mówi art. 108 § 1 k.p.a., który ustanawia ją jednakże jako wyjątek od generalnej zasady...
w zakresie: - § 2, § 3, § 4, § 6, - § 5 we fragmencie 'natychmiastowemu'; II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części określonej w pkt. I wyroku nie podlega wykonaniu; III...

II SA/Go 1066/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

rygor natychmiastowej wykonalności są bowiem szczegółowo określone w art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz podniósł...
lub regulaminu i nadać jej rygor natychmiastowego wykonania. Takie uregulowanie stanowi istotne naruszenie prawa. Sytuacje, w których właściwy organ może nadać decyzji...

II SA/Lu 485/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-19

, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (ust. 8); decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku (ust. 9); decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega...
innych aktów normatywnych., Regulamin nie może być traktowany jako informator o innych obowiązujących przepisach. Zważywszy na rygor odpowiedzialności grożącej za niewykonanie...

II SA/Kr 946/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-05

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy...

III SA/Kr 824/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-10-25

[...] Jeżeli 1-miesięczny termin z § 3 ust.2 uchwały należy interpretować, jako generalne wprowadzenie natychmiastowej wykonalności każdej decyzji w sprawie zasiłku...
nie może przekształcić ustawowego wyjątku - w zasadę natychmiastowej wykonalności we wszystkich sprawach zasiłku celowego., 5) Rada gminy nie może dowolnie kształtować długości...

IV SA/Wr 461/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-22

na temat natychmiastowej wykonalności należności w przypadku niedotrzymania terminu spłaty., Dodano też, że w odniesieniu do prowadzonego postępowania w sprawie...
zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności...