Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

kategorii A B T na okres od 18 lutego 2010 r. do 18 lutego 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. W uzasadnieniu decyzji...
prowadzenia przez niego pojazdów., Od decyzji tej D. P. złożył odwołanie, podnosząc, że organ bezpodstawnie nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz orzekł...

III SA/Lu 161/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-28

zostanie przekazany do dnia 10 stycznia 2011 r.), ani też do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ odwoławczy stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie...
nie zachodzi żaden z przypadków określonych w przepisie art. 108 § 1 k.p.a., przewidującym możliwość nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Na decyzję...

II SA/Wa 955/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

K.p.a., decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżący nie jest osobą uprawnioną do renty rodzinnej po funkcjonariuszu E.P....
, że przedmiotowy lokal jest wyłączony spod działania przepisów o charakterze ogólnym., Ponadto organ wskazał, że zaskarżonej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi...

II SA/Wa 971/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

. [...] w W. w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, zaś na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podano...
o charakterze ogólnym. Ponadto wskazano, że zaskarżonej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny, który w przedmiotowej sprawie przejawia...

I OSK 1482/14 - Wyrok NSA z 2015-11-27

ogólnym., Ponadto organ wskazał, że zaskarżonej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na interes społeczny, który w przedmiotowej sprawie przejawia...
, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, polegające na nadaniu zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji braku przesłanek do takiego...

II SA/Ol 593/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-07-05

za brak lokalu mieszkalnego. Zarzucił także, iż brak było podstaw do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia Komendant Wojewódzki Państwowej...
nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku: gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa...

II SA/Wa 1022/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

rok. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zobowiązana upomnieniem z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] została wezwana do wykonania ciążącego...
w lokalu mieszkalnym nr [...] przy ul. [...] w [...] na 1 rok, której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - słusznie uznał, że charakter obowiązku...

IV SA/Gl 967/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-12

. nr [...], wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta B., której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wstrzymano, począwszy od [...] 2006 r. wypłatę dodatku mieszkaniowego...
rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż przemawia za tym słuszny interes społeczny., W odwołaniu od powyższej decyzji A. O. wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji...

I OSK 494/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

, zaś na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł M. P., Komendant Stołeczny Policji decyzją...
. nr [...]: 1) uchylił decyzję organu I instancji w części dotyczącej orzeczenia o terminie opróżnienia oraz w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Ol 592/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-06-26

przewiduje jedynie możliwość nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku: gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia...
należy stanowisko, iż 'w przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności przy wydawaniu decyzji rygor ten stanowi dodatkowy składnik decyzji, jest elementem...
1   Następne >   +2   +5   8