Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1430/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej kwotę...
(dalej: PARP lub organ I instancji) z [...] kwietnia 2019 r. znak: [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji PARP z [...] października 2018 r...

V SA/Wa 620/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-17

. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej kwotę dofinasowania przypadającej do zwrotu postanawia: odmówić wstrzymania...
: [...] utrzymujące w mocy postanowienie organu pierwszej instancji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia...

II GSK 920/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

uznaniem, że decyzja nakładająca sankcję podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy,, 2) art. 145 § 1 pkt 1 c p.p.s.a. w związku z art. 130 k.p.a....
innymi, że z literalnego brzmienia art. 3 ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, rygor natychmiastowej wykonalności...

V SA/Wa 616/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-09

dofinansowania ze środków unijnych i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odrzucić skargę. [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. (dalej: 'skarżący...
ze środków unijnych i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 kwietnia 2018 r. skarżący został wezwany...

I SA/Rz 87/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-15

rygor natychmiastowej wykonalności, lub podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, jak stanowi art. 130 § 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks...
, decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR [...] z dnia [...] września 2015r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie zachodzi również w odniesieniu...

I SA/Rz 86/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-15

skutek, decyzja organu I instancji musi podlegać wykonaniu. Wykonaniu nie podlega decyzja nieostateczna, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
[...] września 2015r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie zachodzi również w odniesieniu do niej przypadek wykonalności nie ostatecznej decyzji z mocy prawa...

II SA/Bd 388/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-08

pozwu wskazał w jego uzasadnieniu, iż cyt. 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniam tym, że opóźnienie może narazić mnie na szkodę związaną...
rygoru natychmiastowej wykonalności - k. 23 akt administracyjnych, wyrok Sądu Rejonowego we W. z dnia [...] nakazujący J. L. wydania powodowi (skarżącemu) działki...

II GZ 526/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie jej wykonania (art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a.), Po drugie, Sąd...
(wystąpienie przesłanek, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo wyłączenie wstrzymania wykonania...

V SA/Wa 106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

wodnoprawnym z dnia [...] grudnia 2013r. nie ma charakteru decyzji ostatecznej, ani nie zawiera w swojej treści rygoru natychmiastowej wykonalności., Nakreślając ramy prawne...
, od której przysługuje środek odwoławczy i która nie ma nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności, nie jest wykonalna o czym stanowi art. 130 § 1 k.p.a., W świetle powyższego...

II SA/Go 337/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-28

uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 p.p.s.a....
akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Co do zasady, cechy wykonalności nie mają decyzje odmowne...
1   Następne >   +2   +5   +10   14