Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Po 1256/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-11-23

rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie dotyczącej odmowy uchylenia czynności materialno- technicznej zameldowania o d d a l a s k a r g ę /-/ M. Kwiecińska /-/ M...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza B. W. z dnia [...]r. Nr [...]., Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...] Burmistrz B. W. orzekł o odmowie nadania...

III SA/Wr 640/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

nie pozbawia go rygoru natychmiastowej wykonalności. W świetle art. 346 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd na wniosek pozwanego zawiesi rygor natychmiastowej...
w przedmiocie zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu został oddalony postanowieniem S R we W z dnia [...] r. Z kolei na tle brzmienia...

II SA/Ka 612/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-01

'prawomocny wyrok Sądu Rejonowego', gdy tymczasem był to wyrok zaoczny opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności, który został uchylony, a postępowanie w sprawie zostało...
opatrzony rygorem natychmiastowej wykonalności. W trzech miesiącach uzasadnienia decyzji podniesiono, iż wykonanie tego wyroku skutkowało utratą uprawnień skarżącego...

IV SA/Wa 1507/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-05

zapewniono czynny udział w niniejszym postępowaniu, a rygor natychmiastowej wykonalności decyzji unieważniającej paszport wynika z mocy ustawy., W ocenie Ministra, Organ...
paszportowych, e. bezpodstawnego nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, f. wadliwe uzasadnienie zaskarżonej decyzji polegające na braku podania wystarczającej podstawy...

III SA/Łd 15/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-11

do T.S. i K.S. wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na przyznane J.S. prawo do lokalu socjalnego, opróżnienie lokalu mieszkalnego nr 201...
przez brata i ojca. Istotnym jest, iż w wyroku z dnia [...] Sąd orzekł wobec K.S. i jego brata rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i nie przyznał im prawa do lokalu...

II OSK 1945/11 - Wyrok NSA z 2013-02-14

rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec powyższego organ paszportowy postąpił prawidłowo, realizując wniosek sądu., Odnosząc się do zarzutów J. P., że nie została...
rodzicielskiej., Istota rygoru natychmiastowej wykonalności polega na tym, że decyzja nieostateczna staje się natychmiast wykonalna i stanowi tytuł wykonawczy (art. 26 i 27 ustawy...

II SA/Gl 606/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-14

do pozostałych osób, w tym K. M., Sąd orzekł o nieprzyznaniu takiego prawa. W odniesieniu do K. M. Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] r...
skarżącego orzeczony został nakaz opuszczenia i opróżnienia przedmiotowego lokalu, któremu sąd powszechny nadal rygor natychmiastowej wykonalności. Nakaz ten został...

IV SA/Wa 983/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

rygor natychmiastowej wykonalności, ale pozwany nadal stwarza mu problemy z wejściem i ponownym zamieszkaniem pod tym adresem. W związku z powyższym M. Z. zamierza...
natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] października 2019 r. Kierownik Referatu Dzielnicowych Komisariatu Policji [...] poinformowała, że w okresie od lutego...

II SA/Wr 2456/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

została na podstawie wyroku zaocznego (prawomocnego i zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności) z dnia [...]r. sygn.akt [...], w którym Sąd Rejonowy w Ś. Wydział...
zaocznego Sądu Rejonowego z dnia [...]r. sygn.akt [...], zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności, (zgodnie z którym to wyrokiem nakazano pozwanej B. K.-P...

III SA/Łd 409/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-14

przedmiotowego lokalu oraz orzekającego o braku prawa do lokalu socjalnego. Wyrokowi sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...]r., nr [...]Prezydent Miasta Ł...
sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Skarżący dobrowolnie wykonał powyżej powołany wyrok orzekający eksmisję. Wskazać należy, iż w orzecznictwie sądów...
1   Następne >   +2   6