Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 581/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-11

zezwolenia, a decyzji tej nadała rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji wskazała, że tryb nabycia wskazany we wniosku był określony niezgodnie...
organowi, gdyby zaś były znane skutkowałyby odmową zgody. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił 'zapewnieniem dostępu do rzetelnych informacji...

II GZ 400/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-13

lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności. WSA podniósł, że Spółka zakwestionowała w skardze nadanie decyzji pierwszoinstancyjnej rygoru natychmiastowej...
zachodzą przesłanki uprawniające do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a nadto ustawa nie wyłącza wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji., WSA...

VI SA/Wa 165/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

zezwolenia w związku z cofnięciem zezwolenia w zakresie wskazanym w lit. a niniejszej decyzji i nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojego...
Towarzystwa w opisanym stanie faktycznym wystarczającym byłoby również wydanie przez Komisję rozstrzygnięcia bez nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności., W związku...

VI SA/Wa 131/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-25

wniosła na ww. decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności...
decyzji, zakazanie organowi publikacji, udzielenie zabezpieczenia skargi poprzez uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

VI SA/Wa 616/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

zmiany statutu, w razie stwierdzenia, że statut ten zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy; nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
ten zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy; nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 228 ust. 5 zdanie 2 ustawy o funduszach...

VI SA/Wa 1477/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

- w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;, w pkt 5 nadała decyzji z [...] grudnia 2019 r. w zakresie pkt 4 rygor natychmiastowej wykonalności...
Administracyjnego w Warszawie decyzję z [...] grudnia 2019 r., wnosząc o jej uchylenie w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie organowi...

VI SA/Wa 131/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-30

;, - w pkt 5 nadała decyzji z [...] grudnia 2019 r. w zakresie pkt 4 rygor natychmiastowej wykonalności;, - w pkt 6 umorzyła, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14...
o jej uchylenie w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie organowi publikacji oraz o udzielenie zabezpieczenia skargi., W odpowiedzi...

II GZ 455/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

(pkt 4 decyzji), o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (pkt 5 decyzji), a także o umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie nałożenia kary...
w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie organowi publikacji oraz o udzielenie zabezpieczenia skargi. W odpowiedzi na skargę...

II GZ 295/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417), nadał zaskarżonej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...
do skarżącej ochrony tymczasowej niwelowałoby zatem sens nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, którego z kolei celem była ochrona wszystkich uczestników rynku...

II GZ 233/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-25

i (IV) nadała decyzji w zakresie pkt I i III rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze na powyższą decyzję Komisji Nadzoru Finansowego skarżąca złożyła wniosek...
niwelowałoby zatem sens nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, którego z kolei celem była ochrona wszystkich uczestników rynku kapitałowego przed ewentualnym wprowadzeniem...
1   Następne >   3