Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 258/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-28

:[...] w dniu 26 sierpnia 2013 r. stała się ostateczna. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
., a złożona skarga na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II OSK 1718/14 z dnia 4...

II OSK 2196/11 - Wyrok NSA z 2013-03-14

wykonawczym, że decyzja nr [...] z dnia [...] października 2009 r. została zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności, który do tej pory nie został uchylony przez organ...
w oparciu o nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 27 § 1 pkt 3 u. p. e. a. wierzyciel podniósł, że do tytułu wykonawczego...

VII SA/Wa 855/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-30

nr [...] położonej w obrębie [...] w W. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po rozpatrzeniu wniosku inwestora postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r., znak...
. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. nr 42, poz. 340 ze zm.) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ww...

II SA/Kr 109/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności została oddalona prawomocnie przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II OSK 1718/14 z dnia 4.03.2015 r...
[...]. SKO wyjaśnia, że Starosta postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art.17 ust. 1 i 2 ustawy...

IV SA/Wa 3117/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-28

Wojewody [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Dalej organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r...
pkt 2 - 4 specustawy drogowej decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu innych...

III SA/Lu 686/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-30

maja 2013 r., opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Obowiązek ten polegał na zaprzestaniu prowadzenia działalności w punkcie sprzedaży...
oraz o umorzenie postępowania przed organem pierwszej instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności skarżonej 'decyzji:', W zażaleniu skarżący zarzucił...

IV SA/Wa 3118/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-28

jej rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzja Wojewody [...] z uwagi na wniesienie odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej 'Ministrem...
Wojewody [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Dalej organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r...

II OSK 1856/14 - Wyrok NSA z 2016-03-31

rygorem natychmiastowej wykonalności. Obowiązek ten polegał na zaprzestaniu prowadzenia działalności w punkcie sprzedaży H. P. i 'Wszystko ...' w L. przy ul. F...
ludzi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte wobec niewykonywania przez zobowiązanego nakazów określonych w wymienionej...

I SA/Wa 2487/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej Wojewody wniósł, m.in. [...]. Decyzją z 13 lipca 2020 r., DLI-I.7620.12.2019.PS.13 (DLI...
I instancji., Minister wyjaśnił, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym wynikał z decyzji lokalizacyjnej Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Wa 2488/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

został rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej Wojewody wniosła, m.in. [...]. Decyzją z 13 lipca 2020 r., DLI-I.7620.12.2019.PS.13 (DLI...
do wstrzymania jej wykonania albo jeżeli decyzja, którą został nałożony, wprawdzie nie jest ostateczna, ale nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   39