Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Kr 79/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-22

zobowiązał pracodawcę do dalszego zatrudnienia W. S. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a w pkt. IV nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie...
wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny. Na tej podstawie należy uznać...

II SA/Rz 502/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-09

. Z akt sprawy wynika, że wskazanej wyżej decyzji z dnia [...] stycznia 2016 r. Starosta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności., We wniesionej skardze S.M....
zawarł wniosek o 'wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności' zaskarżonej decyzji, nie uzasadniając jednakże swojego żądania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SA/Kr 332/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

wykonalności decyzji wobec nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzupełnieniu odwołania skarżąca zarzuciła decyzji Starosty Powiatu naruszenie art. 2 ust. 1...
nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności nie podjął żadnej próby wykazania, by nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności było w okolicznościach niniejszej sprawy...

II SA/Wa 370/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

2014 r., Wydanej decyzji Starosta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzupełnieniu do skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2016 r...
strony, przemawiającym za zastosowaniem rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonanie decyzji nieostatecznej ma charakter wyjątkowy, dlatego też przesłanki nadania...

II SA/Lu 732/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-14

osoby bezrobotnej z dniem [...] marca 2016 r. oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda...
tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu skarżący wskazał, że powodem jego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w organie...

IV SA/Wr 355/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-07

z dnia [...] kwietnia 2016 r. Starosta K. nadał rygor natychmiastowej wykonalności., We wniesionej skardze strona zawarła wniosek o wstrzymanie w całości wykonania...
- z datą wcześniejszą tj. z dniem 27 września 2014 r. Niemniej wobec nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności, wniosek skarżącej jest niemożliwy do uwzględnienia. Nadanie...

II SA/Lu 268/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-31

osoby bezrobotnej z dniem [...] lipca 2015 r. na okres 120 dni oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu...
., na okres 120 dni. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu skarżący wskazał, że jest osobą niepełnosprawną, chorą na ciężką i nieuleczalną...

II SA/Lu 340/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-18

[...] października 2015 r. oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ odwoławczy wskazał, że skarżący w dniu [...] czerwca 2015 r. został po raz kolejny...
przez skarżącego statusu osoby bezrobotnej z dniem [...] października 2015 r. oraz o nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał...

III SA/Gl 232/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-17

natychmiastowej wykonalności, w przypadku braku wyczerpujących wyjaśnień i dowodów wnosi o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art.135 K.p.a., 7. z mocy...
z niniejszą sprawą, wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji i stwierdzenie nieważności rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi skarżący zaakcentował...

II SA/Go 478/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-29

. z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od tej decyzji strona wniosła...
z dnia [...] września 2016 r. opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności został pozbawiony statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem [...] września 2016 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   24