Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

. na postanowienie Wojewody z dnia 21 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte...
odwoławczym decyzji będącej przedmiotem odwołania rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie takiego rygoru decyzji w postępowaniu odwoławczym byłoby nie tylko stanowczo...

I SA/Wa 975/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

) i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (pkt 2) oraz nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3)., M. M. i B. Z. pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r...
rygor natychmiastowej wykonalności., Skarżący podnieśli, że przesłanka nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, oparta została na pozaustawowych kryteriach...

I SA/Wa 972/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-13

. Skarżący wystąpili jednocześnie z wnioskiem o wstrzymanie wykonania pkt 4 tej decyzji, tj. w zakresie w jakim decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Skarżący...
podnieśli, że przesłanka nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, oparta została na pozaustawowych kryteriach i w oparciu o fałszywe dowody wskazujące, że w istocie...

II SA/Sz 927/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-15

i przeprowadzeniu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji [...];, 2. nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji...
o gospodarce nieruchomościami decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 124 ust. 1a...

II SA/Gl 758/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-28

i art. 10 Kpa. Poważne wątpliwości budzi również informowanie przez Starostę o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w postanowieniu po jej wydaniu tj...
organu I instancji z dnia [...] r. o nadaniu decyzji tego organu rygoru natychmiastowej wykonalności, nie było przedmiotem postępowania zażaleniowego, bowiem Spółka...

II SA/Lu 567/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-25

nie określono ściśle zakresu ograniczenia korzystania z nieruchomości oraz że błędnie nadano tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż w świetle art. 124 ust. 1 a ustawy...
nie skorzystała., Wojewoda odnosząc się do zarzutu wadliwego nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazał, że rygor taki został nadany na wniosek pełnomocnik P...

II SA/Sz 340/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-28

Starosta udzielił zezwolenia na czasowe zajęcie części przedmiotowej nieruchomości, nadając rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji...
nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności., Wojewoda wyjaśnił, że przedmiotowa inwestycja polegająca na założeniu i przeprowadzeniu na części...

II SA/Wr 365/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-25

Nr[...] ;, - w pkt V nadał niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że pismem z dnia[...]r. wnioskodawca - P. S.A. - wystąpił...
o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz o dokonanie wpisu orzeczonego ograniczenia do ksiąg wieczystych. Celem ograniczenia miało być wybudowanie...

II SA/Bd 806/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

decyzji, natomiast w pkt 3 rozstrzygnięcia odmówił nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Do decyzji dołączono opisany załącznik nr 1 , stanowiący projekt...
przesłanki do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albowiem za konieczną przesłankę należy uznać niezbędność niezwłocznego wdrożenia w życie decyzji...

II SA/Sz 96/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-10

rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu tej decyzji organ I instancji wyjaśnił, że decyzją z dnia [...] wydaną na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy...
nieruchomości i o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wniosku podano, że wydanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   24