Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 2000/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

habilitowanego [...] w dyscyplinie [...] Wydziałowi A. w L. do dnia [...] czerwca 2012 roku i jednocześnie decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
wymienionych uprawnień Wydziału na okres lat trzech. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień. Jednocześnie zobowiązano Radę...

II SA/Wa 1958/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Instytutowi [...] w W. i w pkt II - nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Z akta...
nadała rygor natychmiastowej wykonalności (pkt II)., W uzasadnieniu powyższej decyzji Centralna Komisja podniosła, iż wykonując wytyczne zwróciła się do Instytutu o nadesłanie...

I OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

rygor natychmiastowej wykonalności, zaś w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano na charakter dostrzeżonych uchybień, oraz odwołano się do 'interesu...
uzasadniających potrzebę nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawą nadania decyzji nie może być 'charakter dostrzeżonych uchybień...

I OSK 825/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu powyższej decyzji Centralna Komisja podniosła, iż wykonując wytyczne zwróciła się do Instytutu o nadesłanie zwrotnego...
, po rozparzeniu wniosku odwoławczego strony, nadała jej rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 zd. 1 k.p.a. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, decyzji...

I OSK 705/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

organizacyjnej właściwej do zakończenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym w uzasadnieniu decyzji...
z [...] czerwca 2009 r. wskazano, że '(...) nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień, a w uzasadnieniu decyzji cytując...

III SA/Kr 745/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

prowadzonych na Wydziale [...] [...]. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na uzasadnione obawy pokrzywdzonych studentów zaniepokojonych...
., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A. S. wniósł o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, uchylenie decyzji w całości, przeprowadzenie postępowania...

II SA/Sz 693/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-06

. [...] w K., nadając jednocześnie decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 k.p.a., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w związku...
Spółka wniosła o jej uchylenie i zarzuciła istotne naruszenie:, - art. 108 § k.p.a. poprzez nieuzasadnione przyjęcie, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 2068/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

, że jej zdaniem w ogóle nie zaistniały przesłanki do nadania przez organ decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, zaś obok wskazania ogólnych...
studiów w tej Uczelni. Utrzymująca się taka sytuacja wpływa determinująco na kadry naukowe. Utrzymanie nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności powodowałoby...

II SA/Ol 694/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-15

nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając swoje stanowisko ochroną zdrowia i ważnym interesem społecznym. Burmistrz wskazał, że brak...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ wskazał, że nie jest zasadnym przekazywanie comiesięcznej dotacji na rzecz przedszkola niefunkcjonującego zgodnie prawem...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

ust. 3 i 4 Regulaminu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, iż postępowanie nadzorcze zostało wszczęte przez Rektora...
przez zastosowanie do zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, chociaż nie jest ona zgodna z żądaniem wszystkich stron;, 3) art. 131 k.p.a, w związku z art...
1   Następne >   +2   +5   8