Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 12/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody...

II OSK 1718/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ust 1 specustawy drogowej organ może nadać decyzji nieostatecznej oraz decyzji o zwolnieniu na realizację...
Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

VII SA/Wa 2059/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-04

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę Wojewoda...
inwestora - [...] S.A. w [...], o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej...

II SA/Gd 309/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

Wojewody z dnia 12 marca 2018 r., nr WI-I.7840.3.30.2018.ZK w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę...
. Postanowieniem z 12 marca 2018 r., nr [..], Wojewoda uchylił postanowienie Prezydenta Miasta z 4 stycznia 2018 r., nr [..] o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

VII SA/Wa 1618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem...
, po rozpatrzeniu zażalenia K. R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...], znak: [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...

II SA/Kr 130/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Starosta W. postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. nr [...] działając na podstawie art...
sierpnia 2020 r. przez N. Sp.z.o.o. o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na wejście w teren nieruchomości sąsiedniej działki ewidencyjnej [...] położonej...

VII SA/Wa 1584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015r., zatwierdzającej projekt...
[...] z dnia [...] lutego 2015 r., rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że na wniosek inwestora (tj. [...] S.A. z siedzibą w [...]), Wojewoda...

VII SA/Wa 428/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

z dnia [...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi I., Decyzją z [...] grudnia 2019 r...
. nr [...] Wojewoda [...] działając na podstawie art. 108 § 1 i 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wskazany...

II SA/Kr 214/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-08

z dnia 17 grudnia 2013 r. nr WI-IX.7821.1.30.2013 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
.: 'rozbudowa i przebudowa drogi gminnej klasy D (ul. N.)' rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 30.10.2013r. Burmistrz Miasta wystąpił...

II SA/Ol 110/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-02

A na postanowienie Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Postanowieniem...
2018 r. - nadal rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony, decyzji Starosty z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100