Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2113/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala...
oddalił skargę A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 roku, Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

II SA/Gd 48/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-01

26 listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oddala skargę. S. K...
2010 r. rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy. Wnioskujący wyjaśnił, iż przedłużenie ulicy K. - od ul. D. do ul. K...

II SA/Łd 65/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-29

roku sprawy ze skargi I. Ł. i M. Ł. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu...
. oraz I. i M. Ł., utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia...

II SA/Kr 1535/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji skargę oddala Prezydent Miasta K...
. postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r., znak: [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 26 czerwca 2012 r., znak: [...] o ustaleniu lokalizacji...

IV SA/Wa 574/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-11

Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2008...
, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest uzasadnionym interesem społecznym lub gospodarczym, ponadto wskazując, iż działka ewidencyjna...

II OSK 821/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA...
. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:, Prezydent Miasta K. postanowieniem z dnia...

IV SA/Po 304/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-17

w Poznaniu z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
o numerze ewidencyjnym gruntu: Gmina Miłosław Obręb [...]: [...] (zwanej dalej: decyzja lokalizacyjna) rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wskazano...

II SA/Kr 258/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-28

:[...] w dniu 26 sierpnia 2013 r. stała się ostateczna. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
., a złożona skarga na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II OSK 1718/14 z dnia 4...

II SA/Gd 287/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-09-21

rygoru natychmiastowej wykonalności., Starosta W. decyzją z 23 września 2011 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 11 a ust. 1, art.. 11 f ust. 1 i ust. 3, art. 12 i art...
Starosta W. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora z 4 sierpnia 2011 r...

II OSK 491/10 - Wyrok NSA z 2010-06-11

powiatowych i gminnych nadają decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym...
rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. Uwzględniając żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   44