Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2508/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

[...] września 2008 r. rygorem natychmiastowej wykonalności. Na str. 4 tego wniosku spółka zastrzegła sobie 'prawo do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] września...
'Wniosku o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności' wynikają zarzuty odnośnie rygoru, a brak jest zarzutów podważających merytoryczne podstawy decyzji, zatem...

VI SA/Wa 1018/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

administracyjnego w przedmiocie:, 1. wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] listopada 2010 r...
. nr [...] - odmówił wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji;, 2. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wprowadzenia do obrotu przez S. Sp...

VI SA/Wa 3777/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

orkiszu siekanego' w sposób podany na wstępnie, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Omawiając przebieg postępowania oraz cytując zastosowane w sprawie...
, w której po tym zabezpieczeniu, nastąpiło wydanie decyzji administracyjnej w warunkach nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy...

VI SA/Wa 3778/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

kontrolowanej partii 'mąka orkiszowa typ 650' w sposób podany na wstępnie, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Omawiając przebieg postępowania oraz cytując...
odwoławczy podkreślał, że fakt wydania decyzji w pierwszej instancji, z nałożonym rygorem jej natychmiastowej wykonalności, upoważniał skarżącą do zmiany oznakowania...

VI SA/Wa 623/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

oraz sprzedawcom wyrobu - radiotelefonu C. jednocześnie nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu przypomniano, że w wyniku postępowania kontrolnego...
ust. 8 ustawy, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wyroby...

II GSK 1172/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-24

organu I instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, nie podał jednak żadnych okoliczności, świadczących o niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody...
, nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Należy jednak zwrócić uwagę, że w postępowaniu dotyczącym wniosku w toku postępowania jakim jest wniosek...

VI SA/Wa 624/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-16

, konsumentom oraz sprzedawcom wyrobu - radiotelefonu C. jednocześnie nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu przypomniano, że w wyniku postępowania...
prowadzący postępowanie nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wyroby niespełniające wymagań zasadniczych powodują zakłócenia środowiska elektromagnetycznego...

VI SA/Wa 667/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-13

WE', nie spełniającego wymagań jakościowych określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów, o rygorze natychmiastowej wykonalności i przekazał...
określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów, o rygorze natychmiastowej wykonalności i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia., 5...

VI SA/Wa 59/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-06

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ podał, że wyroby nie spełniające zasadniczych wymagań powodują zakłócenia środowiska elektromagnetycznego i negatywnie...
przed negatywnym oddziaływaniem wyrobów nie spełniających wymagań zasadniczych musiał nadać swojemu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Skarżący złożył wniosek...

VI SA/Wa 60/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-06

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ podał, że wyroby nie spełniające zasadniczych wymagań powodują zakłócenia środowiska elektromagnetycznego i negatywnie...
przed negatywnym oddziaływaniem wyrobów nie spełniających wymagań zasadniczych musiał nadać swojemu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Skarżący złożył wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   14