Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 28/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-02

postępowania administracyjnego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Powodem zwolnienia ze służby w policji J. P. było skazanie go prawomocnym wyrokiem Sądu...
Rejonowego za popełnienie przestępstwa umyślnego. Rygor natychmiastowej wykonalności rozkazowi temu został nadany ze względu na interes społeczny wyrażający się szczególnym...

II SA/Wa 563/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

na podstawie art.108 kpa nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając decyzję organ wskazał na art. 37a powołanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r...
zajmowane dotychczas przez E. G. zostało już powierzone innej osobie. Uzasadniając natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ wskazał na konieczność...

I OSK 116/06 - Wyrok NSA z 2006-06-30

kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym ostatnim przepisem nakazowi w całości nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji podano między...
w pełni uzasadnia wydanie niniejszego nakazu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż termin wymagalności roszczeń już upłynął, a w interesie społecznym leży...

I OSK 1806/11 - Wyrok NSA z 2012-05-09

ustanowionemu w art. 43 ust. 1 cyt. ustawy o Policji okresowi ochronnemu i zasadnie nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Skoro bowiem skarżący jest nieprzydatny...
przez organ pierwszej instancji rozkazu personalnego z dnia 14 września 2010r., w części dotyczącej daty zwolnienia, albowiem został mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gd 2681/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-21

karnego nie mają zastosowania w postępowaniu administracyjnym., Nadanie decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, że decyzja podlega...
ze- służbą, natomiast organ nie wyjaśnił przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zwolnieniu ze służby., W odpowiedzi na skargę organ II instancji...

II SA/Bd 318/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-27

. Nadto w uzasadnieniu organ wskazał, że decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność uporządkowania sytuacji kadrowej w komórce, w której pełnił...
. Stąd ww. decyzja, w ocenie organu II instancji, nie zawiera rygoru natychmiastowej wykonalności. W konsekwencji zaś w dniu [...] grudnia 2013 r., z uwagi na złożenie...

II SA/Sz 568/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-13

art. 108 § 1 k.p.a., który stanowi, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności m.in. wówczas, gdy jest to niezbędne...
przez osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa., Organ odwoławczy zbadał również zasadność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 § 1...

III SA/Łd 1057/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-02

. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 § 1 K.p.a. Rozkaz personalny został doręczony stronie...
jest tożsamy z interesem społecznym, co skutkowało bezpodstawnym nadaniem wskazanemu rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji...

II SA/Wa 766/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podał, że skarżący z dniem [...] lutego 2003 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego...
jest obniżenie wymienionemu policjantowi przedmiotowego dodatku do kwoty przed wskazaną podwyżką. Nadając natomiast rygor natychmiastowej wykonalności uwzględniono interes społeczny...

II SA/Sz 1182/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-29

z usunięciem awarii., Termin wykonania: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98...
1   Następne >   +2   +5   +10   100