Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1503/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

w B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
(zwanego dalej GDDKiA) - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] stycznia 2014 r., znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach...

IV SAB/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie rygory natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
. [...] w [...], jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr [...] i jednocześnie m.in. w punkcie IV nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od ww. decyzji Regionalnego...

IV SA/Wa 552/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. P. kwotę 100 (sto...
Ochrony Środowiska w [...] (dalej: 'RDOŚ' lub 'organ I instancji') z dnia [...] sierpnia 2019 r., znak sprawy: [...] , nadające rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Ol 883/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu zintegrowanym I. uchyla...
., dalej jako: k.p.a.), utrzymało w mocy postanowienie Starosty O. z dnia '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty O. z dnia...

II OSK 1066/15 - Wyrok NSA z 2016-05-18

2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia., Wyrok ten został wydany...
realizacji wskazanego wyżej przedsięwzięcia. W toku prowadzonego postępowania inwestor przedłożył wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W dniu 17...

IV SA/Wa 426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-10

Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza od Ministra...
w [...]wystąpiła o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...]października 2016 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane., Marszałek Województwa...

IV SA/Wa 184/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2019 r., Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Regionalny Dyrektor Ochrony...
w [...], wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o nadanie decyzji wyżej wskazanej rygoru natychmiastowej wykonalności. Inwestor uzasadniając ww. wniosek...

II SA/Wr 851/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

k.p.a. rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli z treści tej decyzji wynikają skonkretyzowane obowiązki jej adresata określonego działania, zaniechania bądź znoszenia...
w uzasadnieniu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zamiar przyspieszenia procesu inwestycyjnego poprzez możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o zatwierdzenie...

IV SA/Wa 700/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
w [...]) z [...] listopada 2018 r. nr [...], nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] marca 2018 r. nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

II OSK 2598/18 - Wyrok NSA z 2019-10-22

[..]. nr [..] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 1791/18, Wojewódzki Sąd...
Środowiska z dnia [..], nr [..] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   58