Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 1485/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-20

natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 pkt 1 P.p.s.a.). Z kolei art. 61 § 3 P.p.s.a. stanowi, że po przekazaniu...
, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru...

IV SA/Wa 2395/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

w całości lub w części chyba, że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzyma ich wykonania. W niniejszej sprawie Wojewoda [...] postanowieniem nr [...] z dnia [...] lipca 2010 r. wstrzymał...

I SA/Wa 2432/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W ponownie prowadzonym postępowaniu Wojewoda [...] rozważy zastosowanie w sprawie przepisu art. 89 § 2 Kpa, w tym czy celowe...

I SA/Wa 2283/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

nr [...] jako użytek - RVI i W, a nie dr. Z kolei w decyzji scaleniowej z [...] sierpnia 1983 r. wskazuje się, że nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi...

I OSK 1966/12 - Wyrok NSA z 2013-08-02

natychmiastowej wykonalności. Wskazał, że Wojewoda [...] w ponownie prowadzonym postępowaniu rozważy zastosowanie w sprawie przepisu art. 89 § 2 K.p.a., w tym czy celowe...
' gruntem przez podmiot publicznoprawny. Wadliwość decyzji pierwszoinstancyjnej w części merytorycznej obligowała do jej uchylenia również w zakresie nadania rygoru...