Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 357/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-26

kosztów postępowania. Po zrelacjonowaniu przebiegu dotychczasowego postępowania skarżąca zarzuciła, iż nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym...
do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez Sąd., W konsekwencji, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gl 358/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-26

., Po zrelacjonowaniu przebiegu dotychczasowego postępowania skarżąca zarzuciła, iż nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, jakim...
bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez Sąd., W konsekwencji, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje...

IV SA/Gl 412/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

wydania zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i wskazywała, że nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym...
oddalenia lub odrzucenia skargi przez ten sąd. W konsekwencji, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje możliwość zwoływania...

II SA/Gl 152/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-17

zarzuciła, iż nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkiem nadzorczym, jakim jest zarządzenie zastępcze wydane na podstawie art. 98 a ust. 2...
w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje możliwość zwoływania przez przewodniczącego rady sesji rady gminy oraz im przewodniczeniu do czasu uprawomocnienia...

IV SA/Gl 227/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-17

prawnych wydania zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i wskazała, że nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności środkom nadzorczym...
, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje możliwość zwoływania przez przewodniczącego rady sesji rady gminy...

II SA/Go 532/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-16

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...
wstrzymanie wykonalności, podobnie jak w sytuacji prawomocnego wyeliminowania rozstrzygnięcia nadzorczego., Wobec powyższego wstrzymanie wykonalności zarządzenia organu...

II SA/Go 896/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-07

skarżącej, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...
się co do zasady wykonalne poprzez usunięcie zakwestionowanej uchwały lub zarządzenia. Jednocześnie upada wstrzymanie wykonalności, podobnie jak w sytuacji prawomocnego...

II SA/Go 288/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

lub na wniosek strony skarżącej, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a. również sąd może na wniosek skarżącego...

II OSK 1792/20 - Wyrok NSA z 2020-10-15

). Decyzji wydanej na podstawie art. 26 ustawy o odpadach, właściwy organ mógł nadać rygor natychmiastowej wykonalności korzystając z regulacji zawartej w art. 108 k.p.a....
ich do utylizacji oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Niewątpliwie powyższe wskazuje, że wymieniona decyzja mogła być podjęta niezwłocznie po otrzymaniu wskazanej wyżej...

II OSK 1791/20 - Wyrok NSA z 2020-10-15

wydanej na podstawie art. 26 ustawy o odpadach, właściwy organ mógł nadać rygor natychmiastowej wykonalności korzystając z regulacji zawartej w art. 108 k.p.a. i następnie...
oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Niewątpliwie powyższe wskazuje, że wymieniona decyzja mogła być podjęta niezwłocznie po otrzymaniu wskazanej wyżej opinii...
1   Następne >   3