Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 357/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-26

kosztów postępowania. Po zrelacjonowaniu przebiegu dotychczasowego postępowania skarżąca zarzuciła, iż nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym...
do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez Sąd., W konsekwencji, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gl 358/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-26

., Po zrelacjonowaniu przebiegu dotychczasowego postępowania skarżąca zarzuciła, iż nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkom nadzorczym, jakim...
bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez Sąd., W konsekwencji, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje...

IV SA/Gl 412/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

wydania zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i wskazywała, że nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom nadzorczym...
oddalenia lub odrzucenia skargi przez ten sąd. W konsekwencji, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje możliwość zwoływania...

II SA/Gl 152/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-17

zarzuciła, iż nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności innym środkiem nadzorczym, jakim jest zarządzenie zastępcze wydane na podstawie art. 98 a ust. 2...
w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje możliwość zwoływania przez przewodniczącego rady sesji rady gminy oraz im przewodniczeniu do czasu uprawomocnienia...

IV SA/Gl 227/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-17

prawnych wydania zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i wskazała, że nie jest możliwe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności środkom nadzorczym...
, zarządzenie nie wywołuje skutku w postaci rygoru natychmiastowej wykonalności, co powoduje możliwość zwoływania przez przewodniczącego rady sesji rady gminy...

II SA/Go 532/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-16

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...
wstrzymanie wykonalności, podobnie jak w sytuacji prawomocnego wyeliminowania rozstrzygnięcia nadzorczego., Wobec powyższego wstrzymanie wykonalności zarządzenia organu...

II SA/Go 896/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-07

skarżącej, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...
się co do zasady wykonalne poprzez usunięcie zakwestionowanej uchwały lub zarządzenia. Jednocześnie upada wstrzymanie wykonalności, podobnie jak w sytuacji prawomocnego...

II SA/Wr 869/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2023-01-17

że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa...
wywoła jego wykonalność przez usunięcie zakwestionowanego aktu., Wstrzymanie wykonalności uchwały rady gminy objętej zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym trwa do daty...

II SA/Go 288/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

lub na wniosek strony skarżącej, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 61 § 3 p.p.s.a. również sąd może na wniosek skarżącego...

II OSK 1792/20 - Wyrok NSA z 2020-10-15

). Decyzji wydanej na podstawie art. 26 ustawy o odpadach, właściwy organ mógł nadać rygor natychmiastowej wykonalności korzystając z regulacji zawartej w art. 108 k.p.a....
ich do utylizacji oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Niewątpliwie powyższe wskazuje, że wymieniona decyzja mogła być podjęta niezwłocznie po otrzymaniu wskazanej wyżej...
1   Następne >   3