Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 583/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
października 2017 r. E. K. i G. K. złożyli wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia [...] czerwca 2017 r., stwierdzającej...

VI SA/Wa 582/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie., Pismem z dnia 30 października 2017 r. E. K. i G. K. złożyli wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty...

III SA/Gl 252/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-26

, W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie 'rygoru natychmiastowej wykonalności' zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu podniesiono, że z powodu okoliczności przemawiających...
uniemożliwiającego skuteczne ich odparcie przez skarżącego nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, co uczynił organ odwoławczy, nie jest zasadne., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bk 780/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-24

+970,00 (km roboczy od km 0+000 do km 4+745). PZDW wystąpił też o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność niezwłocznego podjęcia działań...
. - [...] marca 2014r.,, 2) w Urzędzie Gminy J. w dniach [...] marca 2014 r. - [...] marca 2014 r., Co zaś się tyczy kwestii rygoru natychmiastowej wykonalności organ uznał...

VI SA/Wa 1847/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

przed zakończeniem procedury koncesyjnej. W sytuacji nadania decyzji w sprawie uwarunkowań środowiskowych rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 k.p.a. droga...
na ostateczne zakończenie tej sprawy, z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 k.p.a., nadany decyzji z dnia [...] lipca 2020 r. Regionalnego Dyrektora...

II GZ 818/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

, utrzymana w mocy zaskarżoną decyzją SKO, w punkcie XII została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. W toku postępowania rygor ten nie został uchylony, nie zostało...
geologicznych w oparciu o decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Prace te zostały wykonane w całości, czego efektem było złożenie w dniu 17 września...

II SA/Bk 717/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-01-28

także o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców...
Powiatu B. nie uwzględnił wniosku o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na brak podstaw prawnych., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł Pan R. B...

III SA/Gl 657/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

podobnych uchybień; wadliwe nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z naruszeniem art. 42 § 3 Konstytucji RP; wreszcie naruszenie zasady prowadzenia postępowania...
, iż wbrew temu co twierdzi skarżący, decyzji Dyrektora UGBKUE z [...] r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, lecz podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu...

III SA/Gl 190/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-19

lub 2 podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności., W art. 171 ust. 1 pkt 2 p.g.g. ustawodawca przewidział możliwość ingerencji organu nadzoru w działalność ruchu...
, że z prawa zaskarżenia nie korzysta a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i została wydana z uwzględnieniem art. 10 § 2 k.p.a. (sprawa niecierpiąca zwłoki...

III SA/Gl 641/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-23

przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. ., W uzasadnieniu podniosła, że nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności odstąpiono od ogólnych zasad postępowania...
od decyzji pierwszoinstancyjnej złożyć wniosek o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności czego nie uczyniła. Przeciwnie, wykonała nakaz, mimo że nie widziała ku...
1   Następne >   +2   5