Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 2462/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada...
wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności'., Zdaniem Sądu, wbrew twierdzeniom organu, z treści samego pytania nr 68 nie wynika jednoznacznie, że prawidłowa...

VI SA/Wa 289/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-16

Skarbowi Państwa, zasądzając roszczenie uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B.sąd nada wyrokowi rygor...
natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności', Zdaniem organu prawidłowa odpowiedź 'C' wynika...

II GSK 2065/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

, zasądzając roszczenie uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności...
na wniosek powoda za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności', WSA wskazał, że prawidłowa odpowiedź C wynika z art. 335 § 2 k.p.c....

VI SA/Wa 416/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-24

nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda za zabezpieczeniem,, sąd nie nada wyrokowi...
rygoru natychmiastowej wykonalności.', Zdaniem organów prawidłową na to pytanie jest odpowiedź 'C', oparta na treści art. 335 § 2 k.p.c., który stanowi: 'Natychmiastowa...

II GSK 1898/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda...
za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.', Skarżąca udzieliła odpowiedzi 'A', zaś według klucza odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź...

II GSK 1994/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

cywilnego nakazującej nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa po uznaniu przez niego, jako pozwanego powództwa w postępowaniu odrębnym...
, zasądzając roszczenie uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 497/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-19

uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda...
za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.', Prawidłową odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź 'C', oparta na art. 335 § 2 k.p.c...

VI SA/Wa 2880/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

, że wydana ona została z naruszeniem art. 108 § 1 k.p.a. i art. 127 § 3 k.p.a. Rygor natychmiastowej wykonalności może być bowiem nadany jedynie decyzji, od której służy...
odwołanie. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2015 r. odwołanie zaś nie przysługuje. Wyłączenie możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II GSK 2413/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności...
. 335 § 2 k.p.c. wynika niedopuszczalność nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności - nawet za zabezpieczeniem - w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa, co jest wyrazem...

VI SA/Wa 337/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-28

Państwa (art. 335 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), gdyż wówczas sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ta właśnie sytuacja została przedstawiona...
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, ale tylko w części nie przekraczającej pełnego...
1   Następne >   +2   +5   8