Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1269/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-13

Narodowego i Sportu z dnia [...] maja 2021 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę I., Decyzją z [...] stycznia 2021 r...
. rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając wniosek Województwa [...]., Organ wyjaśnił, że przesłanką wspólną dla wszystkich przypadków nadania decyzji rygoru...

II SAB/Bd 139/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-12-20

Konserwatora Zabytków w przedmiocie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia [...] lipca 2022r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
, działając na podstawie art. 108 § 2 k.p.a. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] marca 2022r. (nr [...]), zezwalającej Gminie G. na prowadzenie...

II OSK 892/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

określonym w osnowie decyzji organu I instancji w sytuacji, gdy decyzja ta była nieostateczna i nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie można bowiem przyjąć...
, jak wskazał Sąd, że wykonanie nieostatecznej decyzji organu I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, czyni tę decyzję legalną, bez względu...

VII SA/Wa 15/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu orzeczenia organ wskazał na bardzo zły stan techniczny obiektu przy ul. [...] w [...], objętego ochroną...
obowiązków oraz nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w trybie art. 154 lub art. 155 k.p.a. Wniosła jednocześnie o dokonanie wizji lokalnej budynku...

I SA/Wa 1543/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-16

. [...] oraz nadającej tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
graficznym, stanowiącym integralną część tej decyzji. Organ pierwszej instancji nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., [...] Konserwator Zabytków w tym samym dniu...

VII SA/Wa 221/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w [...] oraz nieprawidłowe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji., Minister wyjaśnił również, że zgodnie z art. 45 ust...
zamiast rygor natychmiastowej wykonalności, niemniej w ocenie organu odwoławczego była to omyłka pisarska. Świadczy o tym, przywołanie w podstawie prawnej ww. decyzji przepisu...

I SA/Wa 1593/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] czerwca 2011 r. oraz nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że jej zdaniem nie zachodzi...
rygor natychmiastowej wykonalności nie wskazał, na którą z przesłanek z art. 108 § 1 Kpa powołuje się uzasadniając swoje rozstrzygnięcie., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OSK 2019/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

oraz nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z [...] listopada 2013 r. nr [...]Stołeczny Konserwator Zabytków, działając na podstawie art. 155 ustawy...
natychmiastowej wykonalności wyjaśnił, że zgodnie z art. 108 Kpa, rygor taki nadaje się decyzji, od której służy odwołanie po to, aby w uzasadnionych sytuacjach zobowiązać...

VIII SA/Wa 428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

specjalistę oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji LWKZ wskazał, że w trakcie kontroli zabytku w dniu [...] lipca 2012 r...
Minister wskazał, że zaskarżonej decyzji zasadnie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na spełnienie ustawowej przesłanki (ze względu na inny interes...

I SA/Wa 753/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-11

o który została wydana. Natomiast braku wskazania w uzasadnieniu decyzji argumentów przemawiających za nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
w rozstrzygnięciu decyzji terminu wykonania nałożonego obowiązku i jednocześnie nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności, nie nosi cech rażącego naruszenia prawa. Określenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16