Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Ke 10/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-26

ze skargi Z. L. na bezczynność Starosty K. w przedmiocie wydania postanowienia o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę...
. Zarządzeniem z 4 marca 2013 r., doręczonym 26 marca 2013 r., Z. L. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem...

VII SA/Wa 1753/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

ludzkiego oraz ważny interes społeczny, organ postanowił na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Spraw...
I instancji w całości; 2) przeprowadzenie dowodu z dokumentów wskazanych w odwołaniu; 3) pozbawienie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Odnosząc...

IV SA/Po 524/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-31

Skoro ustawa szczególna przewiduje nadanie aktowi bądź czynności w postępowaniu administracyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności albo zawiera wyłączenie wstrzymania...
szczególna przewiduje nadanie aktowi bądź czynności w postępowaniu administracyjnym rygoru natychmiastowej wykonalności albo zawiera wyłączenie wstrzymania wykonania aktu bądź...

II SAB/Ke 18/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-06-30

w kwocie 30.000 zł. Na mocy art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Od powyższej decyzji Spółka wniosła odwołanie...
obecnej odwołanie, natomiast ustawowy rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji został wstrzymany postanowieniem Głównego Inspektora Transportu...

III SA/Kr 45/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-27

niejawnym sprawy ze skargi W. T. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia skargę odrzucić. W dniu [...] listopada 2005r. do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga W.T. o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] listopada 2005r. skarżąca została wezwana...

VII SA/Wa 2391/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-20

w pkt 1, 3) decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu tej decyzji Główny Inspektor Sanitarny podał, że w związku ze stwierdzeniem przez Ministra...
, a bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi uzasadnia nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył D. K...

I SPP/Go 106/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-14

. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji p o s t a n a w i a: 1. Zwolnić skarżącą od wpisu od skargi kasacyjnej. 2. W pozostałym zakresie wniosek oddalić...
I.M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2020 r. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Odpis ww. wyroku...

III SA/Lu 1133/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

ustnego i zawierającego rygor natychmiastowej wykonalności - ogłoszonego przed dniem [...] listopada 2011 w dacie dziennej bliżej nieokreślonej) o eksmisji rzeczy stanowiących...
wykonanego postanowienia Burmistrza Miasta [...] (prawdopodobnie ustnego i zawierającego rygor natychmiastowej wykonalności - ogłoszonego przed dniem [...] listopada 2011 w dacie...

III OZ 33/24 - Postanowienie NSA z 2024-02-01

art. 61 § 3 P.p.s.a., w sytuacji gdy nadany jest jej rygor natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy, wykładnia tego przepisu musi nastąpić z uwzględnieniem przepisu art...
jest nadanie takiej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zaskarżona decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy samej ustawy, co oznacza, że w sprawie zachodzą...

II SA/Sz 1233/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-04

., współwłaścicielowi nieruchomości położonej w G. przy ulicy K. (działka nr 404) usunięcie z tej nieruchomości pasieki i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił potrzebą niezwłocznego usunięcia stanu zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców tej części G., Od decyzji organu I instancji...
1   Następne >   +2   5