Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 1141/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przez przejście graniczne każde prawnie dozwolone i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz stwierdzającej, że koszty wydalenia poniesione przez Straż Graniczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna., Decyzją z [...] maja 2009 r. Wojewoda [...] zmienił w trybie art. 154 § 1...

II OSK 1142/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przez przejście graniczne każde prawnie dozwolone i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz stwierdzającej, że koszty wydalenia poniesione przez Straż Graniczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna., Decyzją z [...] maja 2009 r. Wojewoda [...] zmienił w trybie art. 154 § 1...

II SA/Sz 1231/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-14

- reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego J. K. wniósł o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności lub wydanie postanowienia wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji...
., Skarżący podniósł, że nadany rygor natychmiastowej wykonalności poważnie narusza jego prawa i z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwi mu podjecie obrony z wykorzystaniem...

V SA/Wa 96/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

na wskazany w decyzji rachunek bankowy;, ← nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 96 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach...
i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał w szczególności art. 88 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5...

V SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

prawnie dozwolone, poniesieniu przez Skarb Państwa kosztów wydalenia Cudzoziemca w wysokości 203,35 PLN oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ...
decyzji na wskazany w decyzji rachunek bankowy;, ← nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 96 ust. 3 ustawy...

II OZ 1101/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

kwestia, że 'Bezspornym jest, że w decyzji organu I instancji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności na zasadach określonych w art. 108 k.p.a.'. Skarżący wskazał...
z wykazu osób niepożądanych w Polsce, czy nadanie przez organ I instancji decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności nie jest sprzeczne z ustawą...

IV SA/Wa 3178/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

2016r. Skarżący wskazał, że wątpliwą pozostaje dla niego kwestia, że 'Bezspornym jest, że w decyzji organu I instancji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności...
na zamieszkanie jest wykonalna po nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności tj. jakie skutki prawne wywołuje taka decyzja i czy na podstawie takiej decyzji cudzoziemiec...

III SA/Gd 235/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

. odmówił wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności nadanej decyzji z dnia 8 kwietnia 2010 r. przez organ pierwszej instancji., Skarżący w skardze wniósł ponadto...
o 'wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji'. Wniosek uzasadnił tym, że nie dopuścił się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jakichkolwiek naruszeń prawa...

IV SA/Wa 3729/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

ponownego wjazdu na terytorium RP i państw Schengen przez okres 5 lat licząc od dnia wydania decyzji i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze zawarty...
i art. 99b pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Jedocześnie na podstawie art. 90 ust. 2 tej ustawy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

II OZ 1107/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-23

decyzji oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., S. O. złożył wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Wojewody [...]., W uzasadnieniu wniosku...
rygoru natychmiastowej wykonalności nie mają w niniejszej sprawie wpływu na kwestię oceny odmowy wstrzymania decyzji Wojewody jako decyzji pierwszoinstancyjnej. Nadanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   21