Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II FSK 749/20 - Wyrok NSA z 2020-06-25

Odwoławczego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 31 października...
postanowienie Prezydenta W. (dalej: Prezydent, organ I instancji) z 4 grudnia 2018 r., znak: [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

III SA/Wa 429/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość opłaty...
orzekł o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności swojej decyzji z [...] czerwca 2018 r., w części określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

II SA/Sz 631/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-19

działalności w zakresie przetwarzania odpadów, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt;, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od powyższej decyzji złożył...
, ale na rzecz upadłego., Ponadto skarżący zarzucił organowi I instancji brak przesłanek do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż wbrew twierdzeniom...

II SA/Sz 630/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-21

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., 2. Odwołanie od powyższej decyzji złożył Skarżący i zarzucił decyzji naruszenie art. 47 ust. 1 ustawy o odpadach poprzez...
własnym, ale na rzecz upadłego., Ponadto Skarżący zarzucił Organowi I instancji brak przesłanek do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż wbrew...

II SA/Bd 870/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

[...]) oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, że spółka decyzją Starosty C. z [...].03.2014 r., znak [...], uzyskała...
potrzeba natychmiastowego zakończenia działalności w zakresie zbierania odpadów uzasadniająca nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, podczas gdy taka potrzeba...

III OSK 6012/21 - Wyrok NSA z 2022-07-26

jest równoznaczne z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Sądu I instancji, organ nie był uprawniony do nadania zarządzeniu pokontrolnemu rygoru natychmiastowej...
zarzut pod adresem kontrolowanego zarządzenia pokontrolnego jest całkowicie nieuprawniony. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany jak słusznie zauważył Sąd...

II SA/Wr 774/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-05

, również zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia dla środowiska. W związku z tym nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art 47 ust. 4 u.o. Jednocześnie działając...
warunków zabudowy, która umożliwiałaby spółce m. in. utwardzenie terenu., Kolegium w odniesieniu do wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności stwierdziło...

II SA/Kr 635/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-12

przekazania oraz nazwa odbiorcy, w terminie 14 dni od dnia ich usunięcia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wskazano, iż 10 listopada 2014 r...
pkt 2 kpa, uchylił zaskarżoną decyzję w punkcie III (termin) i punkcie IV (rygor natychmiastowej wykonalności) i w tym zakresie orzekło, iż odpady należy usunąć...

IV SA/Wa 3609/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

o cofnięciu zezwolenia organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności. Wskazano...
. Stanowi to dodatkową sankcją za naruszenie przepisów ustawy lub warunków zezwolenia., Uzasadniając nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności podkreślono...

II SA/Gl 666/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-21

działalność skarżącej Spółki jako wytwórcy odpadów w zakresie objętym pozwoleniem tego organu z dnia [...] r. Jednocześnie decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
. 23 ust. 2 ustawy o odpadach). Decyzji tej właściwy organ nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia...
1   Następne >   +2   +5   10