Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

rygoru natychmiastowej wykonalności inwestor podniósł także, iż inwestycja realizowana jest między innymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego...
linii kolejowej [...], etap II, odcinek [...], zwaną dalej 'decyzją Wojewody [...]'. nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności., II.3. Odwołanie...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

w zakresie przewozów kolejowych z faktycznym wykonywaniem funkcji przypisanych zarządcy infrastruktury kolejowej oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
, że [...] we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosło o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Dodatkowo, w ww. piśmie, na podstawie art. 10 § 1 Kpa, Prezes UTK...

VII SA/Wa 2609/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

w całości rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniu [...] lutego 2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (zwany dalej 'Prezes...
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Organ przywołał dyspozycję art. 108 § 1 k.p.a. Stwierdził, że decyzji...

VII SA/Wa 1008/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-07

. art. 14 Prawa przewozowego,, 3) art. 108 § 1 k.p.a. poprzez nadanie i utrzymanie w mocy rygoru natychmiastowej wykonalności mimo niespełnienia przesłanek warunkujących...
ją decyzji z dnia [...] grudnia 2013 r., ewentualnie o uchylenie tych decyzji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności., W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał...

VI SA/Wa 561/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

na usunięcie ww. nieprawidłowości do [...] grudnia 2013 r. (pkt 2 decyzji), a także nadał tej decyzji, w całości, rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3 decyzji...
. 6a u.t.k. poprzez jego zastosowanie w sytuacji, w której brak jest przesłanek do nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz gdy organ nie dokonał...

II GSK 1430/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

nieprawidłowości stwierdzonych niniejszą decyzją i na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie pkt II...
kolejowych na terenie całego kraju, Prezes UTK nadał decyzji z dnia [...] marca 2014 r. rygor natychmiastowej wykonalności., 'P. I.' S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 394/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

infrastruktury kolejowej, która zastąpi umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej w rozkładzie jazdy 2014/2015 i nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
w rozkładzie jazdy 2014/2015 i nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;, W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał wcześniej...

VII SA/Wa 2668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

sierpnia 2013 r., Na podstawie art. 108 § 1 kpa organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy [...] S.A wnosiły o udzielenie...
, która zawierała rygor natychmiastowej wykonalności. Na etapie decyzji drugiej instancji obowiązki zostały wykonane w 90% jak wykazała przeprowadzona przez organ kontrola...

II SA/Op 2/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-22

, że w przypadku, gdy decyzja nie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa bądź nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 130 § 1 i §...
r. Decyzji tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jak również jej natychmiastowe wykonanie nie zostało przewidziane w ustawie. Decyzja odwoławcza...

II SA/Op 540/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-29

na dzień 1 sierpnia 2011 r. Decyzji tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jak również jej natychmiastowe wykonanie nie zostało przewidziane w ustawie...
, nie może uiść uwadze instancji odwoławczej, że w przypadku, gdy decyzja nie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa bądź nie został jej nadany rygor natychmiastowej...
1   Następne >   2