Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 1141/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przez przejście graniczne każde prawnie dozwolone i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz stwierdzającej, że koszty wydalenia poniesione przez Straż Graniczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna., Decyzją z [...] maja 2009 r. Wojewoda [...] zmienił w trybie art. 154 § 1...

II OSK 1142/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

przez przejście graniczne każde prawnie dozwolone i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz stwierdzającej, że koszty wydalenia poniesione przez Straż Graniczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja nie została zaskarżona i stała się ostateczna., Decyzją z [...] maja 2009 r. Wojewoda [...] zmienił w trybie art. 154 § 1...

V SA/Wa 96/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

na wskazany w decyzji rachunek bankowy;, ← nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 96 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach...
i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał w szczególności art. 88 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5...

V SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

prawnie dozwolone, poniesieniu przez Skarb Państwa kosztów wydalenia Cudzoziemca w wysokości 203,35 PLN oraz nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ...
decyzji na wskazany w decyzji rachunek bankowy;, ← nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej decyzji powołano art. 96 ust. 3 ustawy...

V SA/Wa 2839/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

o cudzoziemcach rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej pełnomocnik cudzoziemca złożył odwołanie. W odwołaniu zarzucił błędną ocenę stanu faktycznego podnosząc...
, który udzielił mu pomocy. Ponadto pełnomocnik zakwestionował zasadność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a także nieprawidłowość wydania w oparciu...

V SA/Wa 2571/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

na terytorium RP jest niepożądany i zobowiązał go do opuszczenia kraju w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania decyzji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
oraz nadanie decyzji w tej części rygoru natychmiastowej wykonalności., Po przeprowadzeniu postępowania zainicjowanego złożonym przez stronę odwołaniem Prezes Urzędu...

IV SA/Wa 1828/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

lat, odstąpieniu od wyznaczenia terminu do dobrowolnego wyjazdu cudzoziemca z terytorium Polski i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, jednocześnie...
zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach decyzji, o wydaleniu nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zdaniem organu z materiału dowodowego i okoliczności sprawy...

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

o udzieleniu mu ochrony uzupełniającej, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 130 § 3 pkt 1 w zw. z art. 108 k.p.a.) lub gdy decyzja...
nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności na zasadach określonych w art. 108 k.p.a. Stosownie do art.108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor...

III SA/Łd 587/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-07

[...], nadając swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Od ww. decyzji strona wniosła odwołanie, przyznając, iż rzeczywiście w momencie zatrzymania nie posiadała...
terytorium Polski w terminie do dnia [...] i nadając swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, niedopuszczalne skrócił termin do wniesienia odwołania od niej. Zgodnie...

IV SA/Wa 1454/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen przez okres 5 lat i nadał powyższemu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej decyzji...
o cudzoziemcach. Zasadne było również nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zgodnie bowiem z art. 90 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   16