Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GSK 875/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

w P. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ przypomniał, jakie wymagania, oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego...
poz. 1071 z 2000 r. ze zm.; dalej Kpa.) przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na fakt, iż jej natychmiastowe wykonanie...

II GSK 371/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-14

administracyjnej jest w istocie środkiem równoważnym do odwołania, nadanie decyzji Prezesa Funduszu na mocy ustawy rygoru natychmiastowej wykonalności, dowodzi...
. 154 ust. 6 ustawy wskazano, iż decyzja Prezesa Funduszu o której mowa w tym przepisie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Należy zauważyć, że generalnie rzecz biorąc rygor...

II SA 1343/00 - Wyrok NSA z 2000-12-05

był zastosować środki prawne przewidziane ustawą omawiane w osnowie decyzji, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie punktu 1 w myśl art. 108 par. 1 Kpa...
:, 1/ naruszenie art. 108 par. 1 Kpa w związku z art. 127 par. 3 Kpa poprzez nadanie pkt 1 osnowy decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, 2/ naruszenie art. 204 ust...

II SA/Bd 228/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-23

z chwilą, gdy decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna, o ile nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności, zaś wójt, burmistrz...

VI SA/Wa 2546/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-03

pieniężną w wysokości 10.000 zł,, IV. nakazowi zawartemu w pkt 1 decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W wyniku wniesionego przez spółkę odwołania, GIF utrzymał...
prowadzenia reklamy i nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast spółka zaprzestała przed dniem wydania decyzji przez WIF prowadzenia niedozwolonej reklamy...

II GSK 428/12 - Wyrok NSA z 2013-05-21

natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż w trakcie negocjacji ze skarżącym Komisja zaproponowała 0,5 etatu czyli 51 000 punktów po cenie 1,08...
rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2011 w rodzaju świadczenia ogólnostomatologiczne, nadając decyzji rygor...

II GSK 2771/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

i nietrafny jest zarzut dotyczący nadania decyzji Dyrektora rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż został nadany z uwagi na konieczność zabezpieczenia świadczeń opieki...
złożonych ofert i na podstawie tej oceny przyjęła do dalszego postępowania 9 ofert. W przypadku 3 ofert wezwała świadczeniodawców do usunięcia braków formalnych pod rygorem...

II GSK 999/12 - Wyrok NSA z 2012-10-09

odwołanie J. K. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ I instancji wskazał, że w toku postępowania nie zostały naruszone obowiązujące zasady przeprowadzenia...
spornych harmonogramu personelu do dnia [...] lutego 2011 r. pod rygorem odrzucenia oferty. J. K. dnia [...] lutego 2011 r. poinformował komisję, że wymieniony w załączniku...

III SA/Kr 552/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-15

jej wykonania z uwagi na upływ 7 lat od dnia wniesienia odwołania. Podała, że nie poinformowano jej ani o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
wraz ze wskazaniem terminu potwierdzenia świadczenia pod rygorem obciążenia osoby kosztami leczenia;, 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik...

II GSK 2056/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. Prezes NFZ po rozpatrzeniu odwołania strony utrzymał w mocy kwestionowane rozstrzygnięcie. Zdaniem organu...
od wyników postępowania w konkursie ofert, które Dyrektor P. Oddziału Wojewódzkiego, NFZ decyzją z dnia [...] marca 2010 r., oddalił w całości, nadając decyzji rygor...
1   Następne >   2