Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

I OSK 1503/08 - Wyrok NSA z 2009-07-29

. Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpoznaniu odwołania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...], nr [...], utrzymał w mocy...
do art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia...

III SA/Lu 65/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-29

., Należy wreszcie stwierdzić, ze organ I instancji nadał swej decyzji w zakresie rozstrzygnięcia nieznanego ustawie rygor natychmiastowej wykonalności, powołując się na art...
. 108 kpa., Zgodnie z § 1 tegoż przepisu - decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu...

III SA/Gl 984/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-17

ww. ze służby w Policji z dniem 9 kwietnia 2021r. Decyzji tej na mocy art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
, że za koniecznością nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia interes społeczny wyrażający się szczególnym statusem i zadaniami Policji mającymi wpływ na bezpieczeństwo...

III SA/Kr 766/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

, zobowiązał p. H. T. P. do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia [...] i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Podstawę faktyczną...
rygoru natychmiastowej wykonalności., Postanowieniem z [...] Wojewoda wstrzymał natychmiastową wykonalność decyzji organu I instancji., Rozpatrując odwołanie w oparciu...

I OSK 1858/06 - Wyrok NSA z 2007-10-02

zobowiązania nałożone na Centrum w pkt 1, 3, 4 i 5 nakazu, w części dotyczącej rygoru natychmiastowej wykonalności i ustanowił nowy termin ich wykonania do [...], uchylił...
jako składnika decyzji. Z tych względów nakazy zawierały terminy albo nadano im rygor natychmiastowej wykonalności. Jeśli zatem adresat decyzji kwestionuje lub wyraża niezadowolenie...

II SA/Bk 113/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-05-10

z dniem 1 października 2017 r. oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzja Wojewody P. została wydana przy następujących ustaleniach stanu...
natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej wydanego rozstrzygnięcia powołano art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a, art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 33 ust. 4 pkt...

II SA/Bd 527/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-10

nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności winien być art. 108 kpa, a nie art. 11 pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy., Decyzją z dnia [...] Nr [...] Okręgowy...
jest powoływanie się przez stronę na art. 108 kpa jako podstawę prawną dla nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż obowiązki objęte nakazem z mocy art. 11...

IV SA/Wr 233/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-14

i nagród jubileuszowych, opatrując go na podstawie art. 108 k.p.a. rygorem natychmiastowej wykonalności., Skarżący, pismem z dnia [...]r., wniósł odwołanie od decyzji...
inspektora pracy, wnioskując o zmianę terminu realizacji nakazu i uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu odwołania, podniósł fakt złej sytuacji...

SA/Sz 2831/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-25

dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 ze zm./. Decyzjom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W trakcie kolejnej...
nałożonej grzywny oznacza opóźnienie wypłaty wynagrodzeń dla 9 pracownic, co jest sprzeczne z zaleceniem inspektora, aby nakaz płatniczy wykonać w trybie natychmiastowym...

II SA/Bd 229/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-30

natychmiastowej wykonalności. Nie ma również pewności, czy takie skutki decyzja ta będzie wywierała. W związku z tym orzekanie o utracie świadczenia w chwili, gdy strona nie nabyła...
art. 108 kpa nie wywołuje ona skutków prawnych, gdyż taki walor posiadają tylko te orzeczenia, które stały się ostateczne lub te, które zaopatrzono w rygor...
1   Następne >   2