Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Wr 23/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-05

wydaję się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności. W myśl art. 12 ust. 4b specustawy drogowej, decyzję ustalającą wysokość...
tej decyzji, liczony od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli taki rygor został nadany...

II SAB/Ke 10/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-26

ze skargi Z. L. na bezczynność Starosty K. w przedmiocie wydania postanowienia o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: odrzucić skargę...
. Zarządzeniem z 4 marca 2013 r., doręczonym 26 marca 2013 r., Z. L. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem...

II SAB/Gd 82/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

., a więc ponad miesiąc od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Jest to tym bardziej rażące, że pełnomocnik...
się ostateczna. Natomiast, w myśl art. 12 ust. 4g specustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję...

I OSK 2297/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

, województwo podlaskie. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą tej decyzji nieruchomość gminna oznaczona jako działka nr 170/1 o powierzchni...
inwestycji drogowej (powoływanej dalej również jako 'decyzji o z.r.i.d.') nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

I OSK 2295/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

. 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2358B ul. Zabrodzie od km 0+106,00 do km 0=356,38 odcinek II w m. Sokółka'. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą...
terminie do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, biegnącym od dnia nadania decyzji z.r.i.d. rygoru natychmiastowej wykonalności. Stanowisko to Gmina podtrzymywała...

I OSK 2296/21 - Wyrok NSA z 2022-03-03

. 'Rozbudowa drogi powiatowej nr 2358B ul. Zabrodzie od km 0+106,00 do km 0=356,38 odcinek II w m. Sokółka'. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą...
został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację...

II SAB/Bk 102/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-07

został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację...
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Odnosząc powyższy zapis do okoliczności kontrolowanego postępowania administracyjnego, stwierdzić zatem należy, że 60...

II SAB/Bk 100/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-07

nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Mocą tej decyzji między innymi nieruchomość gminna oznaczona jako działka nr [...] o powierzchni 0,0493 ha, powstała...
publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363) w sytuacji, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą...

IV SAB/Wa 395/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-12

. Nadmienionej decyzji z [...] lipca 2015 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie została ona utrzymana w mocy decyzją SKO w [...] z [...] września 2015 r...
z [...] lipca 2015 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie została ona utrzymana w mocy decyzją SKO w [...] z [...] września 2015 r. Reasumując, zdaniem Sądu...

IV SAB/Wa 232/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

decyzję o cofnięciu zezwolenia, udzielonego orzeczeniem z 2013 roku; aktowi temu nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie został on utrzymany w mocy, decyzją...
przepisać organowi opieszałości w załatwieniu sprawy od czasu wydania, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzji z [...] lipca 2015 r. o cofnięciu zezwolenia...
1   Następne >   3