Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OSK 2113/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala...
oddalił skargę A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 roku, Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

II OSK 1718/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ust 1 specustawy drogowej organ może nadać decyzji nieostatecznej oraz decyzji o zwolnieniu na realizację...
Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

II SA/Gd 309/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-01

Wojewody z dnia 12 marca 2018 r., nr WI-I.7840.3.30.2018.ZK w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę...
. Postanowieniem z 12 marca 2018 r., nr [..], Wojewoda uchylił postanowienie Prezydenta Miasta z 4 stycznia 2018 r., nr [..] o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gd 761/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-18

. na postanowienie Wojewody z dnia 21 sierpnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte...
odwoławczym decyzji będącej przedmiotem odwołania rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie takiego rygoru decyzji w postępowaniu odwoławczym byłoby nie tylko stanowczo...

II SA/Kr 130/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Starosta W. postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. nr [...] działając na podstawie art...
sierpnia 2020 r. przez N. Sp.z.o.o. o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na wejście w teren nieruchomości sąsiedniej działki ewidencyjnej [...] położonej...

II SA/Gl 751/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-21

sposobu korzystania z nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Starosta [...] postanowieniem z dnia [...] roku, wydanym na podstawie art. 123, art...
W. - J., T. - R., realizowanej jako inwestycja p.n. 'Modernizacja linii 400 kV W. - J. W. - R. oraz linii 400 kV W. - J., T. - R., rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gd 48/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-01

26 listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oddala skargę. S. K...
2010 r. rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy. Wnioskujący wyjaśnił, iż przedłużenie ulicy K. - od ul. D. do ul. K...

II SA/Łd 65/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-29

roku sprawy ze skargi I. Ł. i M. Ł. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu...
. oraz I. i M. Ł., utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia...

II SA/Kr 214/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-08

z dnia 17 grudnia 2013 r. nr WI-IX.7821.1.30.2013 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
.: 'rozbudowa i przebudowa drogi gminnej klasy D (ul. N.)' rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 30.10.2013r. Burmistrz Miasta wystąpił...

II SA/Ol 110/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-02

A na postanowienie Wojewody z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Postanowieniem...
2018 r. - nadal rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony, decyzji Starosty z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100