Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II OSK 892/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

określonym w osnowie decyzji organu I instancji w sytuacji, gdy decyzja ta była nieostateczna i nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie można bowiem przyjąć...
, jak wskazał Sąd, że wykonanie nieostatecznej decyzji organu I instancji, której nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, czyni tę decyzję legalną, bez względu...

VII SA/Wa 15/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu orzeczenia organ wskazał na bardzo zły stan techniczny obiektu przy ul. [...] w [...], objętego ochroną...
obowiązków oraz nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w trybie art. 154 lub art. 155 k.p.a. Wniosła jednocześnie o dokonanie wizji lokalnej budynku...

I SA/Wa 1543/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-16

. [...] oraz nadającej tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
graficznym, stanowiącym integralną część tej decyzji. Organ pierwszej instancji nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., [...] Konserwator Zabytków w tym samym dniu...

VII SA/Wa 221/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-27

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w [...] oraz nieprawidłowe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji., Minister wyjaśnił również, że zgodnie z art. 45 ust...
zamiast rygor natychmiastowej wykonalności, niemniej w ocenie organu odwoławczego była to omyłka pisarska. Świadczy o tym, przywołanie w podstawie prawnej ww. decyzji przepisu...

VIII SA/Wa 428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

specjalistę oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji LWKZ wskazał, że w trakcie kontroli zabytku w dniu [...] lipca 2012 r...
Minister wskazał, że zaskarżonej decyzji zasadnie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na spełnienie ustawowej przesłanki (ze względu na inny interes...

VII SA/Wa 1146/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-17

Prezydenta W. w odniesieniu do prac dotyczących budynku magazynu drobnicy (budynek B) przy ul. K. we W. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
jej wartości zabytkowe., Wydanej decyzji Minister nadał rygor natychmiastowej wykonalności; uzasadnił to istnieniem realnego zagrożenia interesu społecznego, polegającego...

VII SA/Wa 1952/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

i w sposób wyczerpujący uzasadniona, także w odniesieniu do nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na potrzebę ochrony zabytku., Skargę na powyższą decyzję...
oraz niedostateczne uzasadnienie prawne wydania zaskarżonej decyzji;, 5. art. 108 § 1 k.p.a. poprzez utrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji;, Skarżąca zarzuciła...

VII SA/Wa 1193/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

inwestorowi roboty budowlane przeprowadzone w zakresie przebudowy budynku frontowego przy ul. [...]. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
. Odnosząc się natomiast do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ umotywował to faktem znacznego przekroczenia wydanego pozwolenia Nr [...]z [...]stycznia...

VII SA/Wa 694/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał jaki materiał dowodowy stanowił...
zaskarżonej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, bowiem ww. okoliczność wypełnia ustawowe przesłanki zarówno zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi...

VII SA/Wa 992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

. [...]), której jednocześnie ww. organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności - działając na podstawie 89 pkt 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece...
I instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do treści art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto powołując się na pilny charakter sprawy...
1   Następne >   +2   +5   10