Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

III SA/Kr 79/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-22

zobowiązał pracodawcę do dalszego zatrudnienia W. S. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a w pkt. IV nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie...
wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny. Na tej podstawie należy uznać...

III SA/Kr 332/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-01

wykonalności decyzji wobec nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzupełnieniu odwołania skarżąca zarzuciła decyzji Starosty Powiatu naruszenie art. 2 ust. 1...
nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności nie podjął żadnej próby wykazania, by nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności było w okolicznościach niniejszej sprawy...

II SA/Lu 732/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-14

osoby bezrobotnej z dniem [...] marca 2016 r. oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda...
tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu skarżący wskazał, że powodem jego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w organie...

II SA/Lu 268/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-31

osoby bezrobotnej z dniem [...] lipca 2015 r. na okres 120 dni oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu...
., na okres 120 dni. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu skarżący wskazał, że jest osobą niepełnosprawną, chorą na ciężką i nieuleczalną...

II SA/Lu 340/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-18

[...] października 2015 r. oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ odwoławczy wskazał, że skarżący w dniu [...] czerwca 2015 r. został po raz kolejny...
przez skarżącego statusu osoby bezrobotnej z dniem [...] października 2015 r. oraz o nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał...

II SA/Go 478/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-29

. z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od tej decyzji strona wniosła...
z dnia [...] września 2016 r. opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności został pozbawiony statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku z dniem [...] września 2016 r...

II SA/Sz 671/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Uzasadniając ww. rozstrzygnięcie Organ wyjaśnił, że Strona pozostawała niezdolna do pracy wskutek choroby przez nieprzerwany...
okres 90 dni., 2. Skarżący w odwołaniu od opisanej wyżej decyzji podał, że dzień [...] r. jest datą niewłaściwą do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Ke 1/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-16

dotyczącego nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ zauważył, że art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku stanowi...
, iż decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności., W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze...

III SA/Kr 950/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-10

J. T. prawo do zasiłku za okres od 11.03.2011 r. do 14.07.2011 r. w łącznej kwocie 1.377,19 zł., Obu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności i w dniu...
i o utracie prawa do zasiłku od 15 lipca 2011 r. z powodu podjęcia zatrudnienia (decyzja z [...] 2012 r., znak: [...]). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu...

III SA/Łd 545/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-04

2015 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja została doręczona stronie w dniu 20 października 2016 r., W dniu 2 listopada 2016 r. strona złożyła...
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja została doręczona stronie w dniu 17 listopada 2017 r., W dniu 28 listopada 2017 r. E.P. złożyła odwołanie od wskazanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   17