Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 1091/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-18

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] Dyrektor...
Izby Celnej po rozpatrzeniu zażalenia K. B., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Lu 598/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-09

Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka, że zaskarżone postanowienie...
Celnej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z [...] listopada 2011 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

II FSK 2623/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżony...
') uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia 31 grudnia 2012r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Przedstawiając w uzasadnieniu...

II FSK 1453/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

Odwoławczego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. II FSK 1453/16, Uzasadnienie, 1.1...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2015 r., w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności. 1.2 Zaskarżonym...

II FSK 3087/15 - Wyrok NSA z 2017-12-12

w Elblągu z dnia 23 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z dnia 2 lipca 2015 r. o sygn...
w Elblągu (dalej: SKO lub Kolegium) z dnia 23 lutego 2015r. o nr Rep.[...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w sprawie...

I SA/Ol 191/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Celnej - obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. 'K' Sp...
'[...]' . w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu rozstrzygnięcia i akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]'r...

II FSK 2736/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 28 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
Odwoławczego w Katowicach z dnia 28 lipca 2015 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan...

III SA/Wa 2087/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego...
Wójta Gminy R. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji tego organu z dnia [...] października 2014 r...

I SA/Gd 1107/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-27

z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 maja 2015 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
pełnomocnikowi podatnika w dniu 2 stycznia 2015 r., Wójt Gminy wydał w dniu 17 grudnia 2014 r. postanowienie, w którym nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji...

I SA/Łd 105/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-27

W. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
rygor natychmiastowej wykonalności uznał bowiem, że wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 239b § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100