Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OSK 1678/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

na nadaniu skarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z mocą wsteczną od [...] sierpnia 2003 r. w dniu jej ponownego wydania, tj. [...] grudnia 2009 r...
rozstrzygnięcia w zakresie prawidłowości nadania przez organ zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z mocą wsteczną od [...] sierpnia 2003 r. w dniu...

II SA/Wa 452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

sierpnia 2003 roku wobec rażącego naruszenia obowiązków aplikanta, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji A. Z. złożył w dniu 31 grudnia 2009...
. Wniósł o: uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 2346/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-10

na dzień [...] sierpnia 2003 r. z rygorem nadania natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] grudnia 2009 r. ww. złożył do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora...