Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VI SA/Wa 2707/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności...
nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uchyliło zaskarżone postanowienie., Do wydania niniejszego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym...

II SA/Ke 52/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-19

transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu I. uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy rygor natychmiastowej wykonalności...
nadany decyzją organu I instancji, II. uchyla decyzję organu I instancji w części nadającej rygor natychmiastowej wykonalności, III. w pozostałej części skargę oddala, IV...

VII SA/Wa 2352/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-27

wykonalności, II. w pozostałej części skargę oddala, III. stwierdza, że zaskarżona decyzja w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie podlega...
, stosownych zmian w RRJ 2009/2010 w terminie do 30 kwietnia 2010r., Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności wskazując na ważny interes społeczny wymagający korekty ww...

VI SA/Wa 412/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-22

rozszerzającej. Pełnomocnik strony zwraca również uwagę na nieuzasadnione, jego zdaniem, nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ II instancji podniósł...
nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przepis art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej decyzji...

VII SA/Wa 1382/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

; w pkt 3 - decyzji w pkt. 1 nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Transportu...
wykonalności., Organ przywołał dyspozycję art. 108 § 1 k.p.a. Stwierdził, że decyzji administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 1173/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ II instancji po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, odwołując się do treści art. 4 pkt 11 ustawy o transporcie...
wykonalności. Przepis art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej rygoru natychmiastowej...

VI SA/Wa 932/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

, jego zdaniem, nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ II instancji po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie odniósł się do treści...
z prawem nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przepis art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej...

VI SA/Wa 1805/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-23

, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Przedsiębiorca krajowy uiszcza karę pieniężna w terminie 21 dni od dnia...
się jednak w przypadkach, gdy:, 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),, 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (art. 130 § 3...

VI SA/Wa 1176/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-06

z naruszeniem zakazu umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych,, Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od powyższej decyzji...
postawiła zarzut, iż nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało dokonane z naruszeniem przepisu art. 108 § 1 k.p.a., gdyż w przedmiotowej sprawie...

VI SA/Wa 1261/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

urządzenie nie było taksometrem, lecz drogometrem., Ponadto postawiła zarzut, iż nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało dokonane z naruszeniem przepisu...
wykonalności. Przepis art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej rygoru natychmiastowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   30