Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I OSK 1806/11 - Wyrok NSA z 2012-05-09

ustanowionemu w art. 43 ust. 1 cyt. ustawy o Policji okresowi ochronnemu i zasadnie nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Skoro bowiem skarżący jest nieprzydatny...
przez organ pierwszej instancji rozkazu personalnego z dnia 14 września 2010r., w części dotyczącej daty zwolnienia, albowiem został mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 318/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-27

. Nadto w uzasadnieniu organ wskazał, że decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność uporządkowania sytuacji kadrowej w komórce, w której pełnił...
. Stąd ww. decyzja, w ocenie organu II instancji, nie zawiera rygoru natychmiastowej wykonalności. W konsekwencji zaś w dniu [...] grudnia 2013 r., z uwagi na złożenie...

III SA/Łd 1057/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-02

. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 § 1 K.p.a. Rozkaz personalny został doręczony stronie...
jest tożsamy z interesem społecznym, co skutkowało bezpodstawnym nadaniem wskazanemu rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji...

II SA/Wa 766/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podał, że skarżący z dniem [...] lutego 2003 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego...
jest obniżenie wymienionemu policjantowi przedmiotowego dodatku do kwoty przed wskazaną podwyżką. Nadając natomiast rygor natychmiastowej wykonalności uwzględniono interes społeczny...

II SA/Wa 794/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

rygorem natychmiastowej wykonalności, o zwolnieniu skarżącego ze służby w Policji z dniem [...] grudnia 2019 r., na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 45 ust...
personalnemu nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.)., Komendant Rejonowy Policji [...] w uzasadnieniu rozkazu personalnego wyjaśnił, że nie uwzględnił...

III SA/Łd 84/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

organu I instancji w zakresie nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz poprzedzający ją rozkaz personalny Komendanta Powiatowego Policji w P. z dnia...
[...], nr [...] w zakresie nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności; 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. przyznaje radcy prawnemu M. S., prowadzącemu Kancelarię Radcy...

III RN 192/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-11-07

. zwalniającej sierżanta Adama B. ze służby z dniem 6 października 2000 r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 'z uwagi na interes społeczny, wyrażający...
pierwszej instancji zawiera zapis o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, co wynika również jednoznacznie z treści decyzji organu drugiej instancji. Faktem...

IV SA/Po 993/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-19

Administracyjnego w Poznaniu z dnia [...] r. o sygn. akt [...]. Sąd uchylając rygor natychmiastowej wykonalności decyzji stał się bowiem kolejną instancją odwoławczą. Z chwilą...
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Sądu zaskarżona decyzja straciła moc w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie ustalony został nowy termin...

II SA/Wa 1379/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

przeniesiona do dalszego pełnienia służby w Komendzie [...] Policji z dniem [...] kwietnia 2016 r. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Następnie rozkazem...
bezzasadne nadanie rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz art. 7 k.p.a. i art. 10 § 1 k.p.a., poprzez uniemożliwienie stronie czynnego udziału...

I OSK 2874/16 - Wyrok NSA z 2018-11-16

postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm., dalej w skrócie 'K.p.a.'), w/w rozkazowi personalnemu nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
, mimo tego, że w wyniku zastosowania przez Komendanta Głównego Policji w rozkazie personalnym z dnia 20 lipca 2015 r. nr 2832 rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 K.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   100