Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 2032/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę P. z siedzibą w W. (dalej...
2009 r., nr [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr [...] z [...] lipca 2009 r., odmawiającej stronie ograniczenia, do dnia [...] września 2009 r...

VI SA/Wa 3249/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego...
wygaszającej występuje wyjątkowo ważny interes strony, przemawiający za nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Uznał, że może istnieć niejasność odnośnie...

VI SA/Wa 1711/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] lutego 2016r. P. sp. z o.o. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie...
zaskarżonej decyzji w całości, w tym rygoru natychmiastowej wykonalności oraz o wstrzymanie natychmiastowego wykonania zaskarżonej decyzji. Zaskarżonej decyzji zarzucając...

VI SA/Wa 1710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

§ 1 k.p.a. odmówił dokonania rezerwacji częstotliwości 'M' na rzecz: O., Y., N., P. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] lutego...
2016r. P. sp. z o.o. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, w tym rygoru natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 1712/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

. 108 k.p.a. poprzez nieuzasadnione nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, Prezes UKE podkreślił, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle wskazanych w decyzji zobowiązań w żaden sposób nie jest sprzeczne żart 130 § 1 i § 2 k.p.a., Istotnie, zgodnie z art. 130 § 1...

VI SA/Wa 25/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-30

decyzji I instancji, rygor natychmiastowej wykonalności., Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte po przeprowadzeniu przetargu na pięć rezerwacji...
, a następnie zaskarżonej decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo iż nie zachodziły wskazane w tym przepisie przesłanki do podjęcia takich rozstrzygnięć...

VI SA/Wa 23/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

decyzji I instancji, a następnie zaskarżonej decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo iż nie zachodziły wskazane w tym przepisie przesłanki do podjęcia...
I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie, wysoce prawdopodobnym jest, iż ze względu na upływ czasu, choćby formalne odwrócenie skutków tego rozstrzygnięcia...

VI SA/Wa 26/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-30

k.p.a. Prezes UKE nadał rygor natychmiastowej wykonalności ( pkt IV decyzji)., Od decyzji I instancji wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosły: E. - pismem z 24...
decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo iż nie zachodziły wskazane w tym przepisie przesłanki do podjęcia takich rozstrzygnięć, a w szczególności...

VI SA/Wa 1751/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-12

, cofniętego pismem z dnia [...] października 2007 r.;, - decyzji, na podstawie art. 108 k.p.a. nadał się rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swej decyzji...
[...] listopada 2009r. sygn. akt VI SA/Wa 1549/09 oddalił skargę.], Uzasadniając nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ wyjaśnił, iż decyzją z dnia...

VI SA/Wa 1538/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-30

od zakończenia wyżej wymienionego roku. Decyzji MTR 2008 nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Wykonując powyższy obowiązek, pismem z [...] kwietnia 2009 r., strona...
niż w terminie 120 dni kalendarzowych od zakończenia wyżej wymienionego roku, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności., Z kolei pismem z dnia [...] grudnia 2009 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   12