Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 2163/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-09

w [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargę. Przedmiotem...
i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej w miesiącu sierpniu 2007 r. w kwocie 9.954,00 zł oraz odmawiającą zwrotu...

III SA/Gl 518/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-21

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...], [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w C. z [...] r. Nr [...] określającą dla Spółki cywilnej 'A', z siedzibą w B., zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym...

VIII SA/Wa 879/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

w podatku akcyzowym za sierpień 2013 rok uchyla zaskarżoną decyzję. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. (dalej: 'Dyrektor IAS', 'organ odwoławczy') decyzją...
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania [...] Sp. z o. o. z/s w [...] (dalej: 'skarżąca', 'podatnik', 'strona...

I GSK 285/14 - Wyrok NSA z 2016-06-22

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz O. S.A....
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w P. z 16 [...] 2011 r. oraz zasądził...

III SA/Gl 1743/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-06

Dyrektor Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzją nie podlega wykonaniu do czasu...
R.B., prowadzącemu działalność pod nazwą 'A' w M., a polegającą na sprzedaży używanych samochodów, wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za [...] r. w kwocie...

I SA/Wr 1783/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-05

Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2005 oddala skargę. Decyzją z dnia [...] . o Nr [...] Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. o nr [...] określającą skarżącemu W. O. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za luty 2005r., W wyniku...

I SA/Ka 1084/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-27

. O/Z w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] sprostowaną...
. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...

III SA/Łd 885/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-09

roku sprawy ze skargi M .H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące od stycznia...
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej od osób...

III SA/Łd 139/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-17

. [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r w łącznej kwocie 1 566 649 zł. Z uzasadnienia wskazanej decyzji wynika...
, że za miesiące styczeń, lipiec, sierpień, listopad i grudzień 2012 r zobowiązanie w podatku akcyzowym zostało określone między innymi w związku z wprowadzeniem na rynek...

I GSK 380/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

[...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w K...
r., nr : [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd pierwszej instancji uwzględnił następujący stan sprawy:, P. L. P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. wnioskiem...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100