Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Ol 185/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-10

, że w dniu 17 czerwca 2008 r. Spółka B, której skarżąca Spółka jest następcą prawnym, wniosła o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) z przepisami prawa wspólnotowego, tj. art. 21 ust. 5 dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2003/96/WE z dnia 27...

I SA/Ol 696/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-04

nieważności decyzji w sprawie podatku akcyzowego. oddala skargę Spółka A w E. (powoływana dalej również jako 'strona', 'skarżąca', 'Spółka') wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
nieważności decyzji w sprawie podatku akcyzowego., Z przedstawionych Sądowi wraz ze skargą akt administracyjnych sprawy wynikało, że w dniu 17 czerwca 2008 r. Spółka B...

I SA/Po 1320/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-12-27

niejawnym sprawy ze skargi J. i A. G. na niewykonanie wyroku Sądu z dnia [...] w sprawie [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia...
uwagę na to, że przedmiotem postępowania podatkowego był wniosek skarżących o stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym. Przedmiot postępowania pozostał tożsamy po uchyleniu...

I SA/Łd 1399/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-14

[...] roku nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w P. określił K. T. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym. W wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez K. T. decyzją...
nie jest nienależny ani nadpłacony. Podatek akcyzowy został obliczony na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym., W dniu 23 października 2006 roku K...

II SA/Rz 1503/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-25

. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm.). Przepis ten obliguje do wykreślenia podmiotu bezpośrednio po wydaniu decyzji, czego wobec Spółki dokonano...
Publicznej., Decyzja ta została wydana w oparciu o art. 6 i art. 16 a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.)., Zasadą...

III SA/Wa 2425/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

w sprawie podatku akcyzowego za okres od stycznia do kwietnia i od lipca do września 2003r. postanawia: odrzucić skargę Wyrokiem z dnia 16 października 2007r., sygn. akt III SA...
z dnia [...] czerwca 2006 r., nr [...]w przedmiocie podatku akcyzowego za okres od stycznia do kwietnia i od lipca do września 2003 r., Pismem z dnia 24 lipca 2008r...

I SA/Po 1656/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 72/07 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia...

III SA/Po 311/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi E.C. w sprawie wymierzenia grzywny Dyrektorowi Izby Celnej w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z [...] postanawia 1. odrzucić skargę 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis w kwocie 100,00 zł (sto złotych) /-/Sz. Widłak

III SA/Po 108/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-09

w podatku akcyzowym za miesiąc sierpień 2004r., uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia 17 listopada 2004r. oraz zasądził...
na występujące u podatnika zaległości w zapłacie należnych podatków. Kwoty z powstałej nadpłaty w podatku akcyzowym odpowiednio [...] zł. i [...] zł. zostały zgodnie z art...

III SA/Po 109/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-09

na występujące u podatnika zaległości w zapłacie należnych podatków. Kwoty z powstałej nadpłaty w podatku akcyzowym odpowiednio [...] zł. i [...] zł. zostały zgodnie z art. 76...
. akt I SA/Po 309/07 w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 4 maja 2005r. wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku...
1   Następne >   2