Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1640/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru...
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, (2) ...'. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 i 10 tej ustawy, (9) towar - oznacza...

I SA/Wa 1639/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, (2) ...'. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 9 i 10 tej ustawy, (9) towar - oznacza rzecz...

IV SA/Wa 3247/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem...
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym., Cena transakcyjna rynkowa prawem własności skarżącej wywłaszczonym na rzecz Skarbu Państwa objętej sporem wbrew twierdzeniom...

I OSK 2236/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie...
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową...

I OSK 587/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług...
oraz podatkiem akcyzowym, a w konsekwencji tego, ich niewłaściwe zastosowanie. Wskazano, że to, czy 'najbardziej prawdopodobna cena' stanowiąca - zgodnie z art. 134 ust...

IV SA/Po 830/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-20

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym'. W związku...
z siedzibą w L. Pani R.H. Strona postępowania zaskarżyła przedmiotową decyzję, albowiem przyznana kwota odszkodowania nie uwzględnia podatku od towarów i usług. Ponadto...

I OSK 533/12 - Wyrok NSA z 2013-08-02

lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu...
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym', nie miał w sprawie zastosowania, przeto nie mógł go naruszyć sąd I instancji. W konsekwencji chybiony...

II SA/Kr 1173/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

podatku akcyzowego, gdzie zaskarżona decyzja taką należność określała., Powoływanie się na czynności podjęte przez Sąd przed wydaniem postanowienia o odrzuceniu skargi...

I SA/Wa 1753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż...
towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym., Skarżący podniósł również, że rzeczoznawca majątkowy bezpodstawnie uwzględnił...

II SA/Lu 758/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-06

ust. 1 ustawy o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 385), który cenę definiuje jako kwotę netto powiększoną o VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym oraz art. 2 punkt 27 b ustawy o VAT, z którego wynika...
1   Następne >   2