Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

i MPO. Do oświadczenia skarżący dołączył: wyciąg z posiadanego rachunku bankowego, decyzje o przyznanym zwrocie podatku akcyzowego (na łączną kwotę [...] złotych) decyzje...
oraz otrzymuje zwrot podatku akcyzowego uiszczonego przy zakupie oleju napędowego. Łączny roczny dochód skarżącego (nie wliczając w to kwoty zwrotu podatku akcyzowego...

I SA/Bd 180/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-06-01

oraz o podatku akcyzowym miał identyczne brzmienie co powołany art. 109 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej po 1 maja 2004 r. W sprawie art. 27 ustawy...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym swój pogląd o niedopuszczalności karania podatnika za ten sam czyn sankcjami administracyjnymi i odpowiedzialnością...

I SA/Lu 365/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-12

sprzedaży /świadczenia usług/. Zwolnienie od podatku dla podatnika rozpoczynającego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu traci moc od momentu /dnia...
/ przekroczenia - w ciągu roku podatkowego - określonej dla danego podatnika wartości limitu zwolnień. Zatem dla ustalenia momentu utraty zwolnienia od podatku VAT istotne...