Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Ka 3039/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-02-18

skarbowego dopiero [...] 2002 r. Organ podatkowy decyzją z [...] r. [...] ustalił nową wysokość podatku importowego, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług...
[...] 2000 r. na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z [...] r. dotyczącego należności w podatku akcyzowym. W tym czasie istniała już w obrocie prawnym decyzja...

SA/Sz 2122/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-05

na podatki: od towarów i usług i akcyzowy, naliczone przez Urząd Celny [...] jako płatnika w [...] i[...] , w łącznej kwocie [...] zł, oraz należne od tej kwoty odsetki...
rachunku bankowego O. S.A. w Banku Oddział w P. na poczet podatku VAT, podatku akcyzowego i odsetek od tej kwoty według zasad i w wysokości określonych w odrębnych przepisach...

I SA/Gd 1163/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-06

wobec [...] 'A' spółka z o.o. na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego Nr [...] z dnia 4 czerwca 2003 r. obejmującego należności z tytułu podatku akcyzowego...
od zobowiązanej Spółki., Strona skarżąca w dniu 25 kwietnia 2003 r. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za miesiąc 03/2003...

SA/Sz 2233/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-06

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od importu towarów, na podstawie tytułów wykonawczych o numerach [...], wszczął egzekucję administracyjną w stosunku do P...
.'O' SA z siedzibą w [....]. Obowiązek objęty w/w tytułami wykonawczymi dotyczył podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynikających z jednolitych dokumentów...

SA/Sz 2686/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-05

na podstawie art. 26 ust 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) ma ona subsydiarny charakter...
, a w szczególności dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem...

I SA/Łd 140/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-25

wykonawczego nr [...], obejmującego zaległość w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2000 r., a zgłoszone zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie. W postanowieniu...
ustawy Ordynacja podatkowa /jeżeli takie było udzielone w postępowaniu wymiarowym dotyczącym podatku akcyzowego za miesiąc lipiec 2000 r./ nie obejmuje umocowanie...

SA/Sz 2054/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-06

w zakresie egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od importu towarów, na podstawie tytułów wykonawczych o ww. numerach, wszczął...
i usług oraz podatku akcyzowego, wynikających z jednolitych dokumentów administracyjnych SAD o numerach [...] z [...] r. oraz [...] z [...]r., W celu wyegzekwowania należności...

I SA/Gd 54/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-21

' z siedzibą w J., zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami z tytułu podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2005 r., Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Wr 4131/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-18

10 ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym., Postanowieniem z dnia [...] Nr [...] z powołaniem się na przepis art. 33, 34, 35 ustawy z dnia 17 czerwca...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 4 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym bowiem nie stanowią one zarzutu...

I SA/Wr 4120/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-06-18

od towarów i usług i podatku akcyzowym., Postanowieniem z dnia [...] Nr [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. oddalił zarzuty wskazując, że dokonana przez Spółkę...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 4 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym bowiem nie stanowią one zarzutu w rozumieniu przepisów...
1   Następne >   3