Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, 3) cła,, 4) podatków dochodowych,, 5) podatku od środków transportowych., Zatem wskazany przez skarżącego przepis art. 31 ust. 1...
. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi, o których mowa w tych przepisach, są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym, jeśli obowiązek...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

akcyzowego;, 3) cła;, 4) podatków dochodowych;, 5) podatku od środków transportowych., W ocenie strony skarżącej, szczególne znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma art. 31 ust. 1...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

II GSK 1952/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

30/07 (OTK-A z 2009 r., nr 10, poz. 159). Uznał, że powołana tam argumentacja dotycząca skutków zmian podatku VAT i podatku akcyzowego dla zakładów pracy chronionej...
wiąże się nieuchronnie z ingerencją w prawa majątkowe, jest to jedna z zasadniczych cech podatku. Konstytucja ogranicza pełną ochronę praw majątkowych z poszanowaniem zasady...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

z Konstytucją art. 1 pkt 8 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 95, poz. 1100...
samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
rozliczenia tej kwoty powołując się na zasady określone: w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością...

VI SA/Wa 1959/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

Trybunału Sprawiedliwości,, 3) złożeniem zeznania lub deklaracji prze podatnika podatku dochodowego, akcyzowego, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo...
państwowe oraz podatnika podatku od towarów i usług,, 4) złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)., Prezes UKE ostatecznie uznał...