Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SO/Ol 1/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-30

podatku akcyzowego postanawia: przyznać Z. K. prawo pomocy obejmujące ustanowienie doradcy podatkowego. Z. K. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy- zwolnienie od kosztów...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc październik 1993r. w kwocie 9.466zł. Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Urzędu Skarbowego z dnia 30 sierpnia 1996r...

II SA/Wr 1690/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-18

w uzasadnieniu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art.40e ust.3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).W dacie wydania zaskarżonego postanowienia obowiązywały...

I SA/Ol 242/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-08-28

z dnia 16 maja 2007r. Z. K. wskazał zaś, że Urząd Skarbowy wydając na Jego niekorzyść decyzję w sprawie określenia podatku akcyzowego za październik 1993r. nie przedstawił...
marca 2007r. wynika, że podniesione w niej zarzuty dotyczą w istocie określenia przez organy podatkowe zobowiązania w podatku akcyzowym za październik 1993r., w związku...

I SPP/Go 147/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-11

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy. Wojewódzki...
Skarbowej [...] z dnia [...] października 2019 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego., Postanowienie to stało...

I SPP/Go 110/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży w czerwcu 2011 r. na terytorium kraju...
Skarbowej [...] z dnia [...] czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży w czerwcu 2011 r...

I OSK 1945/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

z [...] bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz bez dopełnienia obowiązku celnego, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w kwocie...
na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w kwocie 23.615,00 zł. Naczelnik Urzędu Celnego w [...] w w/w sprawie występował jako finansowy organ postępowania...

II SA/Sz 120/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-10

, zaświadczenia o zameldowaniu, decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak poinformował Wójt Gminy...
o wymierzenie podatku rolnego nie miał problemu z interpretacją pojęcia gospodarstwa rolnego, nie miał też trudności z jego określeniem w postępowaniu o zwrot podatku akcyzowego...

II SA/Sz 94/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-15

gruntów, decyzji podatkowych, zaświadczenia o zameldowaniu i decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...
, nie miał też trudności z jego określeniem w postępowaniu o zwrot podatku akcyzowego, dotyczącego oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej., Organ pierwszej instancji...

I SPP/Go 154/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-14

[...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2015 roku postanawia: zwolnić skarżącego od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. K.N., reprezentowany...
przez adwokata, wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za październik...

I SPP/Go 102/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-16

M.A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2013 r. postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone...
. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2013 r., W odpowiedzi na wezwanie Sądu, w dniu 27 października 2020 r. skarżący uiścił wpis od ww. skargi w kwocie 1500 zł...
1   Następne >   +2   +5   11