Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 2481/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

pod nazwą [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym; 1) uchyla...
Izby') z dnia [...] lipca 2014 r. o numerze [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym., Decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

V SA/Wa 2482/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-13

w W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym; 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
. określającą P. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A.(dalej: skarżący) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu...

I SA/Rz 180/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

oprogramowania - system do ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu, dostawa oprogramowania -system do ewidencji zwrotów podatku akcyzowego. Przedmiotowych systemów...
., Podobnie, jeżeli chodzi o usługę nr 29 - zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, w koncepcji technicznej projektu, jako moduły niezbędne do realizacji...

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-07

, w wysokości 1.000 zł. Uzyskał też zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, zwrot kosztów sądowych - 124 zł oraz dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Z wniosku wynika, że majątek...
podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, zwrot kosztów sądowych - 124 zł oraz dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Majątek skarżącego stanowi nieruchomość rolna, o powierzchni...

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-05

renta w wysokości 465 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł oraz kosztów sądowych - 124 zł,, a także dopłaty unijne...
1.000 zł (k. 15 sygn. akt, II SAB/Bk 50/13) oraz jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego, w kwocie 1.200 zł ([...] br.), kosztów sądowych - 124 zł...

II GZ 894/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

w B. na łączną kwotę 189.356,20 zł (ostatnia blokada z dnia 29 maja 2017 r.). Oświadczyła również, że zwrot podatku akcyzowego w wysokości 2.000 zł dokonany w kwietniu...
także, iż otrzymała ona zwrot podatku akcyzowego w wysokości 2000 zł. Ponadto, Sąd I instancji z urzędu wziął pod uwagę informacje ujawnione w toku innych postępowań o prawo pomocy...

V SA/Wa 2481/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Celnej w W. z dnia [...] lipca 2014r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej...
na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z [...] lipca 2014r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia...

I SA/Ol 17/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

podkreślił, że Spółka składając wnioski o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnioskowała o przyznanie rocznego limitu...
na gospodarstwo w pierwszym półroczu 2017r. o powierzchni 59,89 ha (5150,54 zł/86 zł) i pobraniu zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 5150,54 zł, natomiast w drugim...

I SA/Bk 110/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-26

zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Skarżący otrzymał także dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Majątek E. S. stanowi nieruchomość...
zł - telefon., W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. Skarżący otrzymał dopłaty do prowadzonej produkcji rolnej w [...] 2013 r., w wysokości 2.335 zł...

V SA/Wa 1853/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

o przyznanie płatności na rok 2017 zostały wykazane we wnioskach A. P. lub M. P. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...
do produkcji rolnej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   43