Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bk 139/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-24

. na decyzję Dyrektora Izby C. w B. z dnia [ ] sierpnia 2005 r. nr [ ] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia 2002 r. do lipca 2004 r. 1. uchyla zaskarżoną...
Celnego w B. określił skarżącemu A. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Auto - Komis 'A.' wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące...

I SA/Sz 1035/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14

z dnia 19 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
., nr. [...] określającą K. K. kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu osobowego marki [...] , rok produkcji 2004 w wysokości [...] zł oraz kwotę podatku...

I SA/Bk 209/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-15

przez siebie wybranym. Dokonując wykładni przepisów § 14 ust. 3 rozporządzeń z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego i z 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku...
akcyzowego, nie można pominąć wyraźnie zasygnalizowanej w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym intencji ustawodawcy...

I SA/Bk 406/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-04

Zasada jednofazowości opodatkowania podatkiem akcyzowym w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym doznaje uszczerbku poprzez szczególne uregulowania...
. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące I, III, IV i XII 2004 r. oraz IV i XII 2005 r. 1...

I SA/Bd 329/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-21

[...]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wydał decyzję, którą określił podatnikowi - A. G. ('Skarżący', 'Strona') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstało na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. z o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022r. poz. 143, dalej...

III SA/Lu 175/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów...
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 34 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r., Nr 11, poz. 50 z późn. zm...

I SA/Bk 164/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-06-27

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym przy kolejnej sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stanie prawnym...
obowiązującym w 2002 r. regulował § 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1655 ze zm.) i § 7 ust. 1...

I SA/Bk 300/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-12-13

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym przy kolejnej sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stanie prawnym...
obowiązującym do 1 maja 2004 r. regulował § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) i z dnia...

I SA/Bk 152/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-17

1 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wskazana norma prawna indywidualizuje podmiot podatku akcyzowego, w związku z zaistnieniem stanu...
akcyzowym z określonymi zachowaniami podmiotu podatku, przejawiającymi się w zużyciu nabytego oleju opałowego na inne cele niż opałowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Bk 283/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-12

. [...] H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy...
pkt. 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od stycznia 2000 r. do sierpnia 2001 r. w kwocie [...] zł. W dniu 25 lipca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100