Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 3214/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

w podatku akcyzowym., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że postępowanie zakończone decyzją ostateczną [...] Nr [...] z [...] marca 2014 r...
do ustalenia wysokości zobowiązania strony w podatku akcyzowym. Uznał, że rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia [...] marca 2015 r. w przedmiocie umorzenia...

VI SA/Wa 1702/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 752), będący mieszaniną piwa ze słodu i napoju bezalkoholowego o ciśnieniu powyżej 3 bary, spowodowanym...
, że określenie 'musujący gazowany' na etykiecie przedmiotowego napoju odpowiada ww. wymogom art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym., Odnośnie przywołanego przez organ...

VI SA/Wa 2233/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

czynności, które nie są przedmiotem działalności gospodarczej Skarżącego;, c) art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez błędną interpretację, że sam...
fakt odprowadzania podatku akcyzowego przez Skarżącego, jako właściciela usługowego składu podatkowego czyni Skarżącego automatycznie producentem produktu o nazwie piwo...

VI SA/Wa 2139/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

się z ustawy o podatku akcyzowym, gdzie produkt zaliczony do grupy CN 2205 jest w taki sposób określony. Zdaniem strony, 'fermentowany napój gronowy' i 'aromatyzowany napój...
, na który skarżąca powołuje się, stosownie do treści załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.) dotyczy...

VI SA/Wa 2253/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864. z późn. zm.)., Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy BIO, podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym...
transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym., Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy...

II GSK 112/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-19

na gruncie uregulowań załącznika nr 1 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50...
przewidzianych przez prawo dla decyzji administracyjnej oraz naruszenie prawa materialnego, tj. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...

II GSK 2940/15 - Wyrok NSA z 2017-02-21

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
należną za sprzedane' środki, była cena. W cenie natomiast, jak stanowi dalsza część definicji zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, uwzględnia się podatek...

VI SA/Wa 1214/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-13

zbycia (sprzedaży) przez cenę określa się wartość wyrażoną w pieniądzu, w jaką wliczone są koszty poniesione przez zbywcę (podatki, koszty produkcji, transportu). Zdaniem...
organu, przyjmując rozumowanie Strony, iż za 'kwotę należną' należy przyjąć jedynie to, co przedsiębiorca zyskuje, należałoby odliczyć od ceny nie tylko podatek...

VI SA/Wa 649/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

czynności prawnej lub faktycznej paliwami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym., Skarżąca...

VI SA/Wa 304/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

'pośredniczący podmiot węglowy' zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 864...
1   Następne >   2