Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skarżąca wskazała, że izby...

II SA/Gd 543/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, nie można wywnioskować...
nie niższej niż 1000 zł, wskazując jednocześnie, że sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT., Uzasadniając w uchwale zapis odnoszący się do zwolnienia sprzedaży z podatku...

II SA/Gd 499/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-19

bezpośrednich. Przedłożono także zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku od osób fizycznych przyjętego...

II SA/Go 706/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-14

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach, polegającą na przekroczeniu granic upoważnienia ustawowego, a nadto nie uwzględnieniu w poziome ustalonych cen podatku od towarów i usług...

II SA/Gd 499/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-16

przedłożył on zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku od osób fizycznych przyjętego do podstawy...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

, z którego wynika, że 'w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy'. Przyjmując te wyjaśnienia, stwierdzono, że z treści operatu szacunkowego...
przeprowadził oględziny nieruchomości porównawczych., Zwrócono się do rzeczoznawcy majątkowego o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń zarówno cen transakcyjnych brutto (z podatkiem...

I OSK 421/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

publicznoprawnych od przedsiębiorców, ustawę tą stosuje się wyłącznie do zobowiązań podatkowych, zaś opłata adiacencka nie jest podatkiem. Stosownie bowiem do art. 6...
ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz gminy, wynikające z ustawy podatkowej...