Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Łd 423/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-15

przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 48 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 2009 r., ze zm.) [dalej: ustawa o podatku...
akcyzowym]. Zezwolenie wydane zostało na czas nieoznaczony., Pismem z 3 czerwca 2015 r. Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków Izby Celnej w Ł. poinformował Referat Podatku...

II GSK 3811/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

r. określającą stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe: grudzień 2012 r. w wysokości 184.040,00 zł; styczeń 2013 r. w wysokości...
z tytułu podatku akcyzowego. Jednocześnie pouczył prowadzącego skład podatkowy, że nieusunięcie stwierdzonych uchybień, tj. nieuiszczenie określonych ww. decyzją należności...

VI SA/Wa 522/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, ze zm., dalej 'ustawa o podatku akcyzowym'), § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie...
zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 767, dalej 'rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie...

III SA/Lu 477/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-23

, iż J. S. zalega z zapłatą podatków - akcyzowego (w kwocie [...]zł) oraz od towarów i usług (w wysokości [...]zł) - stanowiących dochody budżetu państwa., Strona...
nie zgodziła się z powyższą decyzją organu I instancji., W swoim odwołaniu podniosła, że istotnie wystąpiły opóźnienia w płatności podatku akcyzowego, ale nie mogły one stanowić...

VI SA/Wa 1313/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 767...

VI SA/Wa 1458/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

. zm.) art. 6, art. 84 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 4, art. 48 ust. 1 pkt 6 i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz...
. 752, z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479), utrzymał w mocy decyzję...

II SA/Rz 12/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-24

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 - zwana dalej O.p.), art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r...
deklarowanych podstaw opodatkowania, obliczania i wpłacania podatku akcyzowego, obejmująca okres od 1 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. W toku kontroli ustalono, że Spółka...

IV SA/Po 321/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-14

ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm. - dalej ustawa), § 15 i § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r...
Celnej w P. zaległości w podatku akcyzowym w wysokości [...] zł., A. M. wniósł odwołanie, zarzucając decyzji organu pierwszej instancji naruszenie przepisów art. 37 ust. 1...

VI SA/Wa 1617/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

o zapasach przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów o podatku akcyzowym., Decyzją z dnia [...] czerwca Minister Energii działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art...
w ustawie o zapasach odesłania do ustawy o podatku akcyzowym. Gdyby celem ustawodawcy było tak szerokie - jak wskazuje Spółka powiązanie opłaty zapasowej z podatkiem akcyzowym...

VI SA/Wa 84/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

podatku akcyzowego wynosi 1.196,00 zł/1000 litrów, oraz z uwagi na spełnienie uwag dodatkowych: 2(d), 2(f) i 2(g) do pozycji 2710 winien być klasyfikowany do kodu...
[...]- jako olej opałowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1% masy, zawierający mniej niż 20% FAME, dla którego stawka podatku akcyzowego wynosi 232,00 zł/1000 litrów...
1   Następne >   +2   +5   +10   72