Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 3264/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej '[...]' spółka jawna [...] i inni w likwidacji z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1837/16 w sprawie ze skargi '[...]' spółka jawna [...] i inni z siedzibą w S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wyko...

III SA/Gl 1359/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-05

Sprawa ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.