Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Na gruncie podatku akcyzowego wskazane transakcje skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów...
zawieszenia poboru akcyzy, zarejestrowany odbiorca wpłaca kwotę należnego podatku akcyzowego na konto właściwej izby celnej. Spółka jest następnie obciążana kwotą akcyzy...

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

Unii Europejskiej do Polski., Jak wskazała spółka, osobą zobowiązaną do zapłaty podatku akcyzowego, który stał się wymagalny w odniesieniu do wyrobów akcyzowych...
w stosunku do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.; dalej 'ustawa o podatku akcyzowym'). Cel tej regulacji - określony w jej art...

II GSK 1283/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

października 2008 r., która określi przypisane do tych wyrobów właściwe podatki, w tym i podatek akcyzowy., W odwołaniu Spółka zarzuciła naruszenie art. 9 ust. 2 i art. 91...
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zw. z art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 2...

III SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-27

do tych wyrobów właściwe podatki, w tym i podatek akcyzowy., W odwołaniu Spółka zarzuciła naruszenie art. 9 ust. 2 i art. 9' ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu...
w trzeźwości i przeciwdziałaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zw. z art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym w zw. z art. 2 dyrektywy strukturalnej 92/83/EWG (dyrektywa Rady...

VI SA/Wa 318/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

również fakt, że odmiennie niż wyroby z kodów [...] oraz [...] dla 'pozostałych olejów średnich', system podatku akcyzowego nie przewidział stawki akcyzy innej niż zerowa...
, o których mowa wart. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039), lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność...

VI SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039), lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną...
przepisów o podatku akcyzowym (art. 2 pkt 12)., Zgodnie z art. 2 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 2 f-n ustawy o zapasach paliwami są: gaz płynny (LPG), benzyny silnikowe, benzyny...

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - art. 2 pkt 9 ustawy...
o zapasach) lub importu (rozumianego jako import ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - art. 2 pkt 12 ustawy...

VI SA/Wa 1822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym) produkty naftowe o klasyfikacji [...]. Przywożone produkty naftowe o kodzie [...] nie są przeznaczone do celów opałowych...
i zużywa je na potrzeby własne z wyłączeniem przywozu paliw w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...

II GSK 5433/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

jest autonomiczną regulacją w stosunku do ustawy o podatku akcyzowym, czy też ustawy o podatku VAT. Odesłania do ustawy o podatku akcyzowym ograniczają się jedynie do definicji...
powstaje niezależnie od obowiązków podatkowych w zakresie podatku akcyzowego czy podatku VAT, zaś posłużenie się przez ustawodawcę odesłaniem do ustawy o podatku akcyzowym...

II GSK 792/19 - Wyrok NSA z 2019-10-24

, że jest podmiotem prawa polskiego, zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym skład o statusie składu podatkowego na terenie miasta C., w którym obecnie realizowane...
są procesy związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz magazynowaniem wyrobów stanowiących tzw. wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku...
1   Następne >   3