Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ke 486/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-11

A. M., Zastępcę Naczelnika Urzędu Celnego, obwinioną o to, że w okresie od [...] do [...] pełniąc służbę na stanowisku Kierownika Referatu Podatku Akcyzowego, a następnie...
funkcjonowania Izby Celnej oraz nadzorowania Urzędu Celnego z zakresu poboru podatku akcyzowego, pismem z dnia 16 stycznia 2007r. polecono Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Izby...

II SA/Bd 661/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-25

, poprzez zaniechanie (nie podjęcie) w okresie od 27.08.2010 r. do 11.01.2011 r. czynności w sprawie stwierdzenia zasadności zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego,, 2...
nadpłaty w podatku akcyzowym, w związku z informacjami przekazanymi przez Wydział Rozliczeń Ceł i Podatków Izby Celnej w [...]. Następnie pismem nr [...] r. Kierownik Referatu...

III SA/Kr 862/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-14

Urzędu Celnego należy realizacja zadań wynikających z ustawy o Służbie Celnej, m.in. dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzowego, wykonywanie innych zadań zleconych...
związane z podatkiem akcyzowym był w tym czasie zastępca skarżącej. On też był uprawniony i upoważniony do podpisywania zaświadczeń o zapłacie akcyzy za samochody...

II SA/Ke 485/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-05

się ze zobowiązań podatkowych (art. 44 ust 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym)., 2. mimo posiadanej wiedzy o niepłaceniu zaliczek dziennych na poczet podatku akcyzowego...
o rozłożenie na raty kwoty podatku akcyzowego nie podjęto żadnych działań proceduralnych w tej sprawie, 4. po uzyskaniu w dniu [...] informacji o wzrostowej tendencji...

II SA/Wa 3635/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-31

: 'księgowanie dokumentów z zakresu przepisów podatku akcyzowego oraz przekazywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji w przypadku stwierdzenia zaległości',, - z dnia...
[...] listopada 2005 r. : 'rozliczanie wpływów z tytułu podatku akcyzowego oraz dokonywanie zwrotów i zaliczeń podatku akcyzowego wynikających z rozstrzygnięć Naczelników...

II SA/Wa 1438/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych., Natomiast przed dniem 1 września 2003...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r...

IV SA/Wr 603/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-29

w zakresie czynności wykonywanych w Referacie Podatku Akcyzowego nie jest w stanie wzmocnić Urzędu Celnego w W. w tym zakresie i jej praca - pomimo wysiłków - może stanowić...
w Referacie Podatku Akcyzowego., Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ przeniesienie skarżącej do innej miejscowości...

IV SA/Wr 603/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-22

w W., związanych m. in. z natłokiem zadań realizowanych w obszarze podatku akcyzowego., W tym świetle niezrozumiałe jest twierdzenie, że: 'w niniejszej sprawie o rozstrzygnięciu...
dla niej przeniesieniem. Ukaranie to jest dla niej dotkliwe, gdyż została przeniesiona do Referatu Podatku Akcyzowego, w którym dotychczas nie pracowała i nie ma żadnego...

I OSK 656/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co umożliwiło prowadzenie przez Służbę Celną postępowań podatkowych. Natomiast przed dniem 1 września 2003 r. stosowanie...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zdaniem Szefa Służby Celnej stosowanie przez wnioskodawcę przed dniem 1 września 2003 r. przepisów prawa...

III SAB/Kr 36/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-21

przeniesiona służbowo z Oddziału Celnego [...] do Referatu Podatku Akcyzowego Urzędu Celnego, co wymaga wydania decyzji przez Dyrektora Izby Celnej, który takiej decyzji...
w Referacie Podatku Akcyzowego., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o jej oddalenie podnosząc, że wyznaczenie miejsca pełnienia służby było wiążącym poleceniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   23